Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej na c.o.

Regulamin

rozliczenia kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Leszczyny” z siedzibą w Bielsku-Białej.

§ 1

Do celów rozliczeniowych kosztów centralnego ogrzewania jako okres rozliczeniowy przyjmuje się rok kalendarzowy.

§ 2

 1. Koszty zakupu ciepła na cele centralnego ogrzewania rozliczane są na podstawie faktur wystawionych przez dostawcę ciepła na podstawie zawartych umów z THERMA Sp. z o.o.

 2. Koszty, o których mowa w § 2 pkt 1 dzielą się na:

  a) koszty stałe ponoszone przez 12 miesięcy, na które składają się:

  – opłata stała za zamówioną moc

  – opłata stała za przesył

  – opłata abonamentowa

  – opłata za konserwację centralnego ogrzewania

  b) koszty zmienne ponoszone w sezonie grzewczym, wynikające ze wskazań urządzeń

  pomiarowych zainstalowanych w węzłach cieplnych na poszczególnych budynkach.

 3. Koszt centralnego ogrzewania rozlicza się odrębnie dla każdej nieruchomości.

 4. Podział kosztów centralnego ogrzewania na poszczególne lokale mieszkalne następować będzie w oparciu o łączną powierzchnię użytkową wszystkich lokali w nieruchomości. Jednostka rozliczeniowa kosztów centralnego ogrzewania jest 1 m² powierzchni użytkowej danego lokalu mieszkalnego.

§ 3

 1. Miesięczne opłaty za centralne ogrzewanie ustalone będą w wysokości 1/12 prognozowanego rocznego kosztu ogrzewania 1 m² powierzchni tych lokali.

 2. Prognozowane koszty ustala się na początku okresu rozliczeniowego biorąc pod uwagę:

  – koszty stałe wynikające z zawartych umów z PT THERMA Sp. z o.o.

  – koszty zmienne na podstawie średniej ilości ciepła dostosowanego dla poszczególnych

  budynków w oparciu o dane ostatniego okresu rozliczeniowego plus 10% rezerwy

  – wnoszone przez 12 miesięcy okresu rozliczeniowego opłaty mają charakter zaliczkowy.

  Istnieje możliwość zmiany ustalonej na początku okresu opłaty zaliczkowej w przypadku

  zmiany cen i taryf dokonanych przez dostawce ciepła lub gdy faktyczne zużycie ciepła

  znacznie odbiegać będzie od średniego zużycia przyjętego do ustalenia zaliczki.

§ 4

 1. Rozliczanie opłat za centralne ogrzewanie dokonuje się po zbilansowaniu kosztów i przychodów danego okresu rozliczeniowego.

 2. Spółdzielnia zobowiązana jest do dostarczenia użytkownikowi lokalu rozliczenia centralnego ogrzewania do dnia 30.06 danego roku po okresie rozliczeniowym.

 3. W przypadku wystąpienia nadwyżki z tytułu rozliczenia centralnego ogrzewania, użytkownik lokalu otrzymuje zwrot kosztów poprzez wnoszenie mniejszych zaliczek za centralne ogrzewanie w następnym okresie rozliczeniowym lub potrąca nadwyżkę zmniejszając w okresie dwóch miesięcy po otrzymaniu rozliczenia wysokość czynszu pomniejszoną o nadpłatę. Decyzję w powyższej sprawie każdorazowo podejmuje Zarząd Spółdzielni.

 4. W przypadku wystąpienia niedoboru, użytkownik lokalu jest zobowiązany do uzupełnienia brakującej kwoty w terminie 30 dni od otrzymania rozliczenia. Kwota niedoboru może być wnoszona na raty, w zależności od decyzji Zarządu Spółdzielni.

 5. W przypadku zmiany użytkownika lokalu w trakcie okresu rozliczeniowego do rozliczenia różnicy z tytułu opłat centralnego ogrzewania, uprawniony jest (w przypadku nadwyżki) lub zobowiązany (w przypadku niedoboru) użytkownik, który zajmuje lokal w dniu rozliczenia.

§ 5

 1. Zasady rozliczenia w niniejszym regulaminie dotyczą członków Spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni, posiadaczy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, osób posiadające lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu oraz wyodrębnionych lokali własnościowych.

§ 6

 1. Traci moc regulamin uchwalony przez Rade Nadzorczą z dnia 9.10.1997 r. z późniejszymi zmianami.

 2. Niniejszy regulamin został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 6.12.2012 r.

 3. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1.01.2013 r.

Sekretarz Przewodniczący

Rady Nadzorczej Rady Nadzorczej

Andrzej Stryczek Zdzisław Latkowski