Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody

Regulamin

rozliczenia kosztów dostawy zimnej wody, odprowadzania ścieków oraz wód opadowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Leszczyny” Bielsko-Biała.

§ 1

Pod pojęciem „mieszkaniec” w niniejszym regulaminie należy rozumieć: członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni, posiadaczy spółdzielczych własnościowych praw do lokalu, osób posiadające lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu, oraz wyodrębnionych lokali własnościowych.

§ 2

 1. Podstawę rozliczeń kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków, wód opadowych oraz opłat stałych stanowią faktury VAT, wystawione na podstawie taryfy „AQUA” Sp. z o.o.

  w Bielsku-Białej obejmujące cenę zimnej wody, ścieków, wód opadowych oraz opłat stałych.

 2. Podstawą do wystawienia przez „AQUA” sp. z o.o. W Bielsku-Białej faktury VAT za dostawę zimnej wody jest odczyt wodomierza głównego zainstalowanego w każdym budynku, dokonywany przy udziale przedstawiciela Spółdzielni na koniec każdego miesiąca.

§ 3

 1. Do rozliczeń przyjmuje się ilość zużytej zimnej wody, jest równa ilość odprowadzanych ścieków.

 2. Koszty dostawy wody rozlicza się na każdy budynek oddzielnie z wyjątkiem opłat za odprowadzanie wód opadowych z powierzchni spływu za pomocą urządzeń kanalizacyjnych.

 3. Koszty dostawy zimnej wody i odprowadzenia ścieków są rozliczane z mieszkańcami w okresie rozliczeniowym kwartalnym lub w terminach zmiany cen m³ zimnej wody i odprowadzanych ścieków. W uzasadnionych przypadkach rozliczenie może nastąpić w innych terminach.

 4. Podstawą rozliczenia dla mieszkania jest odczyt wodomierzy dokonywany przez osoby upoważnione przez spółdzielnię. Wielkość zużycia wody wynikająca ze wskazania wodomierzy winna być naniesiona na arkusz odczytowy i potwierdzona własnoręcznym podpisem mieszkańca (nie dotyczy wodomierzy odczytywanych elektronicznie).

 5. W wypadkach nieuzasadnionej nieobecności mieszkańca w czasie odczytu, mieszkaniec dostarcza do spółdzielni pisemną informację zawierającą adres lokalu, numer i stan wodomierza z datą odczytu i własnoręcznym podpisem.

 6. Dane dotyczące zużycia zimnej wody zgłoszone przez mieszkańców telefonicznie nie stanowią podstawy do rozliczenia zużycia zimnej wody.

 7. Dane o odczycie wodomierza, o którym mowa w pkt 5 mogą być dostarczone do Spółdzielni osobiście, przesłana poczta lub faksem najpóźniej do 5-tego dnia następnego miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Dane te winny zawierać wszystkie informacje jak w punkcie 5.

 8. W sytuacji, gdy za dany okres rozliczeniowy brak jest odczytu zużycia zimnej wody w lokalu do rozliczenia przyjmuje się wielkość zużycia wg stanu z poprzedniego okresu rozliczeniowego, w którym dokonano odczytu.

 9. W sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym wystąpiła awaria wodomierza lub brak jest odczytu zużycia wody, przyjmuje się wielkość zużycia wg stanu z poprzedniego okresu rozliczeniowego, w którym dokonano odczytu.

 10. Mieszkaniec Spółdzielni zobowiązany jest do umożliwienia dokonania odczytu oraz kontroli wodomierza osobom upoważnionym przez spółdzielnię. Mieszkaniec Spółdzielni zobowiązany jest również do udostępnienia wodomierza upoważnionej przez Spółdzielnie osobie celem dokonania kontroli poprawności działania wodomierza lub odczytu zużycia zimnej wody poza okresami wynikającymi z odczytu bez wcześniejszego uprzedzenia.

 11. Informację o czasie odczytu umieszcza się na 3 dni przed data odczytu.

§ 4

 1. Jeżeli z ewidencji wynika, że w lokalu nie jest nikt zameldowany bądź zgłoszony, że zamieszkuje lokal, to do rozliczenia przyjmuje się zużycie zimnej wody jakie jest dla jednej osoby.

 2. Przez liczbę osób zamieszkałych w lokalu, jaka stanowi podstawę do obliczenia należności za zużytą wodę, rozumie się liczbę osób zgłoszonych do ewidencji prowadzonej przez Spółdzielnię.

 3. Mieszkaniec zobowiązany jest do niezwłocznego podawania do ewidencji Spółdzielni każdej zmiany w ilości osób zamieszkałych w lokalu. Zmiany w ilości mieszkańców lokalu wynikające ze zmniejszenia uznawane są wyłącznie na podstawie dokumentu stwierdzającego wymeldowanie i po fizycznym opuszczeniu lokalu.

 4. W budynkach posiadających wodomierze elektroniczne, odczyty dokonywane są na ostatni dzień okresu rozliczeniowego.

§ 5

 1. Nierozliczona ilość wody w danym budynku, która stanowi różnicę pomiędzy ilością zużytej wody wynikającą z odczytu wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych.

 2. Opłaty za zużycie wody i odprowadzanie ścieków, wnoszone przez użytkowników są opłatami zaliczkowymi, na poczet pokrycia całkowitych kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków.

 3. Całkowite koszty podlegają rozliczeniu po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Rozliczenie to obejmuje:

  – opłaty za zużycie wody i odprowadzanie ścieków

  – opłaty za różnice pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego a sumą wskazań

  wodomierzy indywidualnych i ustalonych ryczałtów.

§ 6

Niezbilansowane koszty podlegające rozliczeniu to:

 1. koszty nierozliczonej zimnej wody w danym budynku, ustalone zgodnie z § 5 niniejszego regulaminu na podstawie taryfy AQUA S.A. w Bielsku-Białej.

 2. koszty opłaty abonamentowej za punkt poboru zimnej wody zgodny z § 9 pkt 3.

 3. koszty niezbilansowane ustalone w art. 1 i 2 rozlicza się z zaliczkami wnoszonymi w opłatach za użytkowanie lokali w okresach zgodnie z § 3 pkt. 3.

 4. rozliczenie kosztów niezbilansowanych dokonuje się w przeliczeniu na m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

 5. rozliczenie dokonuje się dla każdego budynku oddzielnie.

 6. zaliczkę na następny okres rozliczeniowy ustala się w oparciu o rozliczenie kosztów w poprzednim okresie wg ust. 1 i 2

 7. Zaliczka może ulec zmianie również w przypadku zmiany ceny opłaty abonamentowej lub ceny 1 m³ wody i odprowadzanych ścieków.

§ 7

 1. Koszty odprowadzania wód opadowych z połaci dachów i terenów utwardzonych obciążają koszty nieruchomości budynkowych.

 2. Koszty odprowadzania wód opadowych ustala się w oparciu o aktualne taryfy AQUA S.A. Bielsko-Biała i powierzchnie utwardzoną w danej nieruchomości.

 3. Zaliczkę na pokrycie kosztów wód opadowych ustala się w przeliczeniu na m² powierzchni lokali w danej nieruchomości.

 4. Zaliczka może ulec zmianie w przypadku zmiany taryfy AQUA S.A. Bielsko-Biała.

§ 8

W przypadku udzielenia przez AQUA S.A. Bonifikaty z tytułu niedotrzymania parametrów wody określonej w umowie, rozliczana jest proporcjonalnie do wielkości zużycia wynikającego z dokonywanego odczytu wodomierzy indywidualnych w następnym okresie rozliczeniowym.

§ 9

 1. Legalizację wodomierzy w lokalach mieszkalnych dokonuje Spółdzielnia w okresach wynikających z odrębnych przepisów.

 2. Za legalizacje wodomierzy Spółdzielnia pobiera zaliczkę w czynszu w wysokości określonej na podstawie uchwały zarządu Spółdzielni.

 3. W przypadku uniemożliwienia przez mieszkańca dokonania legalizacji wodomierza w wyznaczonym terminie, zużycie wody w lokalu począwszy od II-go okresu rozliczeniowego rozliczane będzie jak w lokalach nie opomiarowanych. Na osoby zamieszkujące w lokalu ryczałtowo 9 m³ na osobę miesięcznie.

 4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego funkcjonowania wodomierza w wyniku celowego działania zmierzającego do sfałszowania odczytu np. poprzez ingerencje magnesem neodymowym, co zostanie zarejestrowane przez zainstalowany na wodomierzu wskaźnik ingerencji mechanicznej umieszczony wewnątrz wodomierza, a także uszkodzenie plomby pobór wody w mieszkaniu z pominięciem wodomierza, ustala się dodatkową opłatę w wysokości 6-cio miesięcznego ryczałtu w wysokości 9 m³/osobę przeliczonego przez liczbę osób ujętych w ewidencji Spółdzielni. W przypadkach uszkodzenia wodomierza poprzez ingerencję, o której mowa powyżej, mieszkaniec będzie zobowiązany do pokrycia kosztów wymiany wodomierza.

 5. W przypadku zgłoszenia faktu nieprawidłowego funkcjonowania wodomierza posiadającego ważną cechę legalizacyjną, Spółdzielnia zleca wykonanie badanie tego wodomierza. Potwierdzenie faktu nieprawidłowego działania i związane z tym koszty demontażu i sprawdzenia wodomierza, a także naprawy lub wymiany wodomierza pokrywa spółdzielnia. Stwierdzenie prawidłowego działania wodomierza powoduje, że koszty te pokrywa zgłaszający mieszkaniec.

 6. Stwierdzenie faktu nieprawidłowego działania wodomierza powoduje korektę naliczeń wstecz w ramach jednego okresu rozliczeniowego, w którym wodomierz działał prawidłowo.

  § 10

 1. Traci moc regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą z dnia 9.10.1997 r. z późniejszymi zmianami.

 2. Niniejszy regulamin został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 6.12.2012 r.

 3. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1.01.2013 r.

Sekretarz Przewodniczący

Rady Nadzorczej Rady Nadzorczej

Andrzej Stryczek Zdzisław Latkowski

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 lipca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Z 2001 r. Nr 72, poz.747 z późniejszymi zmianami).

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz U. Z 2003 r. Nr 119 poz. 1116 z późniejszymi zmianami).

Statut Spółdzielni.