KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH monitoring wizyjny

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LESZCZYNY” informuje – na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane RODO), że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „LESZCZYNY” z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Żywieckiej 54, nr tel. 33 498 44 40, email: kontakt@sm-leszczyny.pl

 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych – email: biuro@etaxar.pl lub listownie na adres administratora danych: Spółdzielnia Mieszkaniowa „LESZCZYNY” Bielsko-Biała ul. Żywiecka 54.

 3. Monitoring jest stosowany w celu zapewnienia bezpieczeństwo oraz ochrony mienia na terenie objętym dozorem wizyjnym.

 4. Dane osobowe (wizerunek) będą przetwarzane na podstawie 6 ust.1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

 5. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: podmiotom upoważnionym z mocy prawa, podmiotom, które wykażą prawnie uzasadniony interes, podmiotom z którymi Spółdzielnia ma podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych (np. serwis wideorejestratorów).

 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń – nie dłuższy niż trzy miesiące od dnia zapisu.

 8. Posiadają Państwo: prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich kopii jeżeli nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych osób, prawo do usunięcia danych w określonych przypadkach, oraz prawo do sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania o ile administrator nie wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania.

 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 10. Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji,
  w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Zarząd Spółdzielni