Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Leszczyny” z siedzibą w Bielsku-Białej

Regulamin 
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Leszczyny” 
z siedzibą w Bielsku-Białej 


I. PODSTAWA DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ
§ 1
1. Rada Nadzorcza działa na podstawie zasad określonych przepisami ustawy z dnia 16 września 
1982 roku Prawo Spółdzielcze, ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach 
mieszkaniowych i ustawie z dnia 14 czerwca 2007 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych.
2. Na podstawie zasad określonych w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej w § od 74 do 85.
3. Na podstawie niniejszego regulaminu.
II. SKŁAD RADY NADZORCZEJ
§ 2
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków wybranych spośród członków Spółdzielni przez Walne 
Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym na okres 3 lat spośród nieograniczonej liczby 
kandydatów, będących członkami Spółdzielni.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa od Walnego Zgromadzenia Członków, na którym Rada 
Nadzorcza została wybrana do Walnego Zgromadzenia Członków odbytego w czwartym roku 
kalendarzowym od wyborów.
3. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
4. W skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej nie mogą wchodzić osoby będące 
pracownikami spółdzielni.
§ 3
Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata
mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
1. odwołanie większością 2/3 głosów przez organ który dokonał wyboru:
2. zrzeczenia się mandatu;
3. ustania członkostwa w Spółdzielni;
4. utraty praw publicznych, orzeczonych prawomocnym wyrokiem Sądu;
5. odwołanie opisane w § 93 Statutu.
§ 4
Na  miejsce  członka  Rady  Nadzorczej,  który  utracił  mandat  na  skutek  odwołania  ustania
członkostwa w Spółdzielni lub zrzeczenia się mandatu wchodzi:
1. kandydat na członka Rady Nadzorczej, który kolejno uzyskał największą ilość głosów w
ostatnich  wyborach  do  Rady  Nadzorczej;1
2. członek  wybrany  w  najbliższym  Walnym  Zgromadzeniu  Członków  w  przypadku
wykorzystania możliwości określonych w pkt. 1
§ 5
1.Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego 
nieobecności – zastępca przewodniczącego co najmniej raz na kwartał.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane także na wniosek:
• 1/3 członków Rady Nadzorczej
• Zarządu
Posiedzenie takie powinno być zwołane w terminie nie dłuższym niż cztery tygodnie od dnia
zgłoszenia wniosku.
4. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić przewodniczącemu Rady Nadzorczej wniosek o 
wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia. Sprawa powinna być 
ujęta w porządku obrad najbliższego posiedzenia.
5. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej jej członkowie i Zarząd zawiadamiani są 
pismem lub telefonicznie co najmniej na 5 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomienia 
powinien być załączony porządek obrad lub inne materiały.
6. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka z 
rejestru członków, o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej, która ma podjąć decyzję w 
tej sprawie zawiadamia się zainteresowanego członka Spółdzielni co najmniej 7 dni przed 
terminem posiedzenia z podaniem informacji o prawie członka do składania wyjaśnień. Jeżeli 
zainteresowany członek prawidłowo zawiadomiono o terminie posiedzenia nie przybędzie na 
posiedzenie, Rada Nadzorcza może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.
7. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady 
Nadzorczej. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej powinni 
usprawiedliwić nieobecność. 
8. W posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz Komisji, mogą uczestniczyć z głosem doradczym 
Członkowie Zarządu, przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest 
zrzeszona oraz inni zaproszeni goście. 
III. ZAKRES DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ
§ 6
1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
1. nadzór i kontrola działalności Spółdzielni a w szczególności:
a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
b)  dokonywanie  okresowych  ocen  wykonania  przez  Spółdzielnię  jej  zadań
społeczno-gospodarczych  ze  specjalnym  uwzględnieniem  przestrzegania  przez
Spółdzielnię  praw
członkowskich,
 c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd, wniosków
organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków.
2. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu
3. składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań zawierających w
szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdania finansowego
4. podejmowania uchwał w sprawie czynności prawnych dokonywanych pomiędzy
Spółdzielnią, a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesieczłonków Zarządu oraz reprezentowania Spółdzielni przy tych czynnościach, do
reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią
upoważnionych.
5. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
6. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków na warunkach określonych w
Statucie,
7. podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub
wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni,
8. uczestniczenie w lustracji Spółdzielni i nadzór nad wykonywaniem zaleceń
polustracyjnych,
9. wybór biegłego księgowego do weryfikowania sprawozdania finansowego, 
10.opiniowanie projektów regulaminów i zasad działania Spółdzielni przez Zarząd,
11.uchwalenie zasad rozliczania kosztów budowy i ustalania wysokości wkładów,
12.uchwalanie regulaminu używania lokali w domach Spółdzielni, regulaminu porządku
domowego i współżycia mieszkańców oraz zasad obciążania członków kosztami
likwidacji szkód w mieniu Spółdzielni, spowodowanych przez mieszkańców,
13.uchwalanie szczegółowych zasad tworzenia i gospodarowania funduszami,
14.uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społeczno-kulturalnej,
15.podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążania nieruchomości oraz nabycia
zakładu, innej jednostki organizacyjnej,
16.podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji społecznych
oraz występowania z nich,
17.zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
18.uchwalanie regulaminu Zarządu oraz szczegółowych zasad tworzenia i
gospodarowania funduszami, a także innych nie zastrzeżonych do kompetencji
Walnego Zgromadzenia Członków,
19.uchwalanie zasad rozliczania kosztów poniesionych na modernizację
budynków,uchwalanie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki
zasobami mieszkaniowymi,
20.wybór i odwoływanie członków Zarządu w tym prezesa i jego zastępcy,
21.podejmowanie uchwał w sprawach określenia rodzaju i zakresu działalności
gospodarczej prowadzonej przez Spółdzielnię,
22.podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania na podstawie umów z
organizacjami spółdzielczymi oraz innymi organizacjami społecznymi i
gospodarczymi,
23.uchwalanie innych regulaminów.
2. Rada Nadzorcza może żądać:
a) od Zarządu wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać 
bezpośrednio stan majątku Spółdzielni,
b) od Zarządu zwołania Walnego Zgromadzenia Członków w trybie art. 69 Statutu.
3. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków.
IV. TRYB OBRADOWANIA I PODEJMOWANIA UCHWAŁ
§ 7
1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy liczby 
członków Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad 
podanym do wiadomości członków Rady w sposób określony w § 5.
3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów z wyjątkiem sytuacji opisanej w § 10 pkt. 3.
4. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
5. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o prowadzeniu obrad zamkniętych.
6. Przy podejmowaniu uchwał w sprawach niezastrzeżonych dla głosowania tajnego obowiązuje 
głosowanie imienne.
§ 8
1. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, 
stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał.
2. Referentem poszczególnych spraw objętych porządkiem obrad jest przewodniczący Rady 
Nadzorczej, wyznaczony członek Rady Nadzorczej, członek Zarządu lub Dyrektor.
3. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i 
uzyskania w tym zakresie wyjaśnień przewodniczący otwiera dyskusję udzielając głosu 
uczestnikom posiedzenia w kolejności zgłaszania się.
4. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za 
wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania.
5. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie. Na prośbę przewodniczącego 
wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.
6. W razie, gdy temat obrad wymaga podjęcia uchwały, przewodniczący posiedzenia poddaje 
zgłoszone wnioski pod głosowanie.
§ 9
1. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go 
dotyczącej.
2. Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu. Odwołanie 
członka Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia i podjęcia w głosowaniu tajnym uchwały 
podjętej 2/3 głosów.
3. Z obrad Rady Nadzorczej spisuje się protokół, który powinien być podpisany przez 
przewodniczącego zebrania i sekretarza Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, w 
których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków powinny być 
zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.
5. Protokoły przechowywane są w siedzibie Zarządu.
6. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym z nieograniczonej 
liczby kandydatów.
V. WYNAGRODZENIE ZA UDZIAŁ W POSIEDZENIU RADY NADZORCZEJ
§ 10
Za  udział  w  posiedzeniach  Rady  Nadzorczej  wynagrodzenie  przysługuje  w  formie  ryczałtu
członkom Rady Nadzorczej.
§ 11
Wysokość  wynagrodzenia  ustala  się  procentowo  w  stosunku  do  minimalnego  wynagrodzenia,
określonego w odrębnych przepisach z tym, że wysokość ta nie może być wyższa niż minimalne
wynagrodzenie.
§ 12
Wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej wynosi:
1. dla przewodniczącego Rady Nadzorczej 10% minimalnego wynagrodzenia2. dla pozostałych członków Rady Nadzorczej 6% minimalnego wynagrodzenia.
Wynagrodzenie przysługuje tylko za udział w posiedzeniu.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13
1. Członek Rady Nadzorczej nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec 
Spółdzielni. Naruszenie zakazu stanowi podstawę odwołania.
2. Członek Rady Nadzorczej odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub 
zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu Spółdzielni, chyba, Ze nie 
ponosi winy.
§ 14
Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Członków w
dniu  12  czerwiec  2013  r.  Tym  samym  uchyla  się  Regulamin  Rady  Nadzorczej  Spółdzielni
Mieszkaniowej „Leszczyny” z dnia 27.09.1996 r.