Regulamin Porządku Domowego

Regulamin Porządku Domowego

Spółdzielni Mieszkaniowej „Leszczyny” z siedzibą w Bielsku-Białej.

I. Przepisy ogólne.

§ 1

 1. Postanowienie niniejszego regulaminu mają na celu ochronę mienia mieszkańców lokali mieszkalnych będących w zasobach mieszkalnych Spółdzielni.

 2. Przepisy regulaminu określają obowiązki wszystkich mieszkańców zamieszkujących w lokalach mieszkalnych będących w zasobach mieszkalnych spółdzielni.

 3. Przez użyte w niniejszym regulaminie pojęcie „mieszkaniec” należy rozumieć:

  – członek spółdzielni,

  – osoba nie będąca członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe

  prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu,

  – posiadacz własnościowego prawa do lokalu,

  – najemca lokalu mieszkalnego,

  – osoba użytkująca lokal bez tytułu prawnego.

 1. Obowiązki mieszkańców.

§ 2

Mieszkaniec zobowiązany jest do:

 1. Używania lokalu i innych przydzielonych mu pomieszczeń (piwnic) zgodnie z ich przeznaczeniem, warunkami technicznymi, ochrony, p.poż. i wymogami ochrony środowiska.

 2. Bieżącej aktualizacji w biurze Spółdzielni ilości osób zamieszkujących w mieszkaniu ( narodziny, zgony ) oraz zgłaszanie faktu wynajęcia lokalu.

 3. Dokonywania napraw, wymiany urządzeń technicznych oraz odnawiania mieszkania w zakresie ustalonym w Statucie Spółdzielni. W razie niewykonania niezbędnych napraw przez mieszkańca, Spółdzielnia po bezskutecznym wezwaniu ma prawo dokonać naprawy na jego koszt.

 4. Powiadamiania Spółdzielni o uszkodzeniach urządzeń instalacji w mieszkaniach. W przeciwnym razie mieszkaniec ponosi odpowiedzialność za szkody i straty, które mogą wyniknąć w jego mieszkaniu lub sąsiadów wskutek uszkodzenia instalacji i urządzeń.

 5. Udostępnienia lokali Spółdzielni lub osobom przez niego upoważnionym w celu kontroli urządzeń pomiarowych oraz instalacji elektrycznej, gazowej przewodów spalinowych i wentylacyjnych, a także w celu usunięcia awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody.

 6. Dbania o zachowanie czystości w klatkach schodowych, korytarzach piwnicznych i terenach przydomowych. W przypadku rozsypania śmieci lub rozlania na klatce schodowej płynów, mieszkaniec zobowiązany jest uprzątnąć zanieczyszczenie.

 7. Dokonywania w miarę możliwości segregacji śmieci, a pozostałe odpady komunalne będące np. źródłem fetoru, winien niezwłocznie wynosić do altan śmieciowych.

 8. Zabezpieczenia mieszkania w okresie zimy, przed utratą ciepła poprzez uszczelnianie okien i drzwi w mieszkaniu oraz okienek piwnicznych.

§ 3

Zabrania się:

 1. Samowolnych przeróbek lokalu mogących spowodować zagrożenie dla pozostałych lokatorów – zmiany układu funkcjonalnego mieszkania wpływającego na zmianę konstrukcji budynku. Planowane remonty i modernizacje w zajmowanym lokalu należy zgłaszać Spółdzielni.

 2. Montowania bez zgody Spółdzielni urządzeń na częściach wspólnych budynku (reklamy, anteny, szyldy, altany itp.).

 3. Odprowadzania do kanalizacji przedmiotów mogących zatamować przepływ.

 4. Niszczenia pokrycia dachowego poprzez przechodzenie, wyprowadzanie psów, suszenie bielizny oraz nieuzasadnione przebywanie na dachu.

 5. Przetrzymywanie na parkingach przy domowych samochodów, przyczep niesprawnych technicznie, bądź też nieużywanych.

 6. Palenia papierosów na klatce schodowej, w windach, piwnicach a także korzystania z otwartego ognia (grill) na balkonach lub loggiach zajmowanych mieszkań.

 7. W piwnicach i na na balkonach nie wolno przechowywać materiałów łatwopalnych.

 8. Na korytarzach, klatkach schodowych, w pomieszczeniach ogólnodostepnych oraz korytarzach piwnicznych nie wolno zostawiać przedmiotów utrudniających swobodne poruszanie się, niezbędne w przypadku pożaru.

 9. Zabrania się przechowywania na klatkach schodowych oraz korytarzach piwnicznych pojazdów mechanicznych (motorowerów, skuterów, motocykli) oraz rowerów.

 1. Przepisy w zakresie higieny i estetyki osiedla (domu).

§ 4

 1. Opiekę nad zieleńcami i kwietnikami poleca się wszystkim mieszkańcom osiedla (domu). Sadzenie krzewów i drzew może odbywać się po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca nasadzenia ze Spółdzielnią.

 2. Psy i koty wolno trzymać w mieszkaniu o ile zwierzęta te nie zagrażają zdrowiu ludzi oraz nie zakłócają spokoju pozostałym lokatorom, a ich posiadacze przestrzegają obowiązkowych przepisów sanitarno-porzadkowych, oraz innych uregulowań prawnych. Psy należy wyprowadzać na smyczy poza obręb budynku z uwagi na możliwość zanieczyszczenia najbliższego otoczenia oraz bezpieczeństwa innych osób.

  Kategorycznie zabrania się właścicielom zwierząt wyprowadzania ich na zieleńce, a w szczególności na place zabaw dla dzieci.

 3. Karma dla ptaków i zwierząt może być wykładana wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, poza obrębem budynku (karmniki).

 4. Zabrania się trzepania koców, narzut, ścierek oraz wyrzucania śmieci z okien i balkonów zajmowanych mieszkań.

 1. Przepisy w zakresie współżycia mieszkańców.

§ 5

 1. Cisza nocna w budynku obowiązuje w godzinach od 22ºº do 6ºº.

  W pozostałym czasie, zachowanie mieszkańców nie powinno zakłócać spokoju pozostałym lokatorom.

 2. Remonty w zajmowanych lokalach należy wykonywać w godzinach między 8ºº – 19ºº. Odpady powstałe w trakcie remontu, należy wywozić na swój koszt.

 3. Trzepanie dywanów może odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych w godzinach 8ºº – 20ºº.

 4. Obowiązek opieki nad dziećmi (szczególnie do lat 13-tu) spoczywa na rodzicach bądź opiekunach (Kodeks Rodzinny). Należy przestrzegać aby dzieci nie bawiły się obok śmietników, na klatkach schodowych, w piwnicach budynków oraz innych miejscach do tego nie przeznaczonych.

 5. W przypadku wynajęcia lokalu właściciel ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie osób, którym lokal został oddany do użytkowania.

 1. Przepisy różne.

§ 6

 1. Pomieszczenia ogólnego użytku (suszarnia, wózkownia) należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem. Zmiana przeznaczenia pomieszczenia lub oddania w odpłatny najem, wymaga zgody wszystkich mieszkańców, którym przysługuje prawo do korzystania z tych pomieszczeń.

 2. Zabrania się wystawiania i pozostawiania na klatkach schodowych, w korytarzach piwnicznych oraz w pomieszczeniach ogólnego użytku, przedmiotów takich jak: meble, sprzęt AGD itp., których pozostawienie narusza przepisy w zakresie ochrony p.pożarowej. Przedmioty takie, należy bezzwłocznie usunąć na wezwanie Spółdzielni, a osoby które nie dostosują się na wezwanie zostaną obciążone kosztami ich wywozu, bez prawa żądania odszkodowania za wywiezione rzeczy.

§ 7

 1. W stosunku do mieszkańców nie przestrzegających postanowień niniejszego regulaminu, Zarząd Spółdzielni może stosować upomnienia.

   

 2. W razie uporczywego i złośliwego przekraczania postanowień niniejszego regulaminu, Zarząd Spółdzielni może kierować wnioski o ukaranie do właściwych organów państwowych oraz składać wnioski do Rady Nadzorczej Spółdzielni o wykluczenie członka ze Spółdzielni.

§ 8

 1. Traci moc regulamin porządku domowego przez Radę Nadzorczą w dniu 8.07.1996 r. z późniejszymi zmianami.

 2. Niniejszy regulamin został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 6.12.2012 roku.

 3. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY

RADY NADZORCZEJ RADY NADZORCZEJ

Andrzej Stryczek Zdzisław Latkowski

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. „Prawo Spółdzielcze” – tekst jednolity Dz. U. 2003 r., Nr 188 poz. 1848 z późn. zm.

 2. Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych – Dz. U. 2003 r., Nr 119 poz. 1116 z późn. zm.

 3. Statut Spółdzielni.

 4. Ustawa z dnia 20.05.1971 r. „Kodeks Wykroczeń” – tekst jednolity Dz. U. 2010 r., Nr 46 poz. 275 z późn. zm.

 1. Ustawa z dnia 10.04 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych – tekst jednolity Dz. U. 2006 r., Nr 139 poz. 993 z późn. zm.

 2. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. „Prawo Budowlane” – tekst jednolity Dz. U. 2006 r., Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.

 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenu Dz. U. 2006 r., Nr 80 poz. 563 z późn. zm.

 4. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – tekst jednolity Dz. U. 2005 r., Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.

 5. Ustawa z dnia 23.04.1964 r. „Kodeks Cywilny” – Dz. U. 1964 r., Nr 16 poz. 93 z późn. zm.

 6. Rozporządzenie MSWiA z 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych – Dz. U. 1999 Nr 74 poz. 836 z późn. zm.