Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej do podgrzania wody

Regulamin

rozliczenia kosztów energii cieplnej do podgrzania wody wodociągowej

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Leszczyny” Bielsko-Biała,

na budynkach przy ul. Gałczyńskiego 18a i Komorowickiej 82.

Pod pojęciem „mieszkaniec” w niniejszym regulaminie należy rozumieć: członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni, posiadaczy spółdzielczych własnościowych praw do lokalu, osób posiadające spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, oraz wyodrębnionych lokali własnościowych.

§ 1

 1. Rozliczenia indywidualne z mieszkańcami lokali za ciepło dostarczone do podgrzania wody wodociągowej prowadzi się w systemie opomiarowanym poprzez:

  – liczniki pomiaru energii cieplnej zainstalowane w węzłach cieplnych budynków

  umożliwiające określenie ilości zużytego ciepła do pogrzania wody wodociągowej.

 2. Rozliczenia kosztów podgrzania wody wodociągowej dokonuje się w kwartalnych okresach rozliczeniowych.

 3. Rozliczenie może nastąpić w okresach krótszych w przypadku zmian cen energii cieplnej.

§ 2

 1. Koszty podgrzania wody wodociągowej rozlicza się na każdy budynek osobno.

 2. Podstawą do ustalania kosztów podgrzania wody są:

  – dla budynków wyposażonych w centralną ciepłą wodę użytkową faktury PK THERMA

  Bielsko-Biała za zużytą energię cieplną.

§ 3

 1. Opłata zaliczkowa za podgrzanie wody wodociągowej pobierana jest przez dwanaście miesięcy w roku. 1/12 miesięcznie kosztów rocznych.

 2. Koszty podgrzania wody wodociągowej, wynikające z faktur PK THERMA Bielsko-Biała dzielą się:

  a) koszty stałe, na które składają się:

  – opłata za moc zamówioną,

  – opłata za przesył i dystrybucję,

  b) koszty zmienne – są wynikiem wskazań urządzeń pomiarowych w węzłach cieplnych

  oraz aktualnie obowiązującej taryfy dostawcy ciepła.

§ 4

 1. Rozliczenie poniesionych kosztów z mieszkańcami lokali mieszkalnych dokonuje się z podziałem na koszty stałe i zmienne.

 2. Udział kosztów stałych w rozliczeniu kosztów podgrzania wody wodociągowej w budynkach z ciepłą wodą użytkową ustalony jest w oparciu o poniesione w okresie rozliczeniowym koszty wymienione w § 3 ust. 2.

 3. Dla wszystkich mieszkań zaopatrzonych w ciepłą wodą użytkową podzielnikiem kosztów stałych jest powierzchnia danego lokalu mieszkalnego wyrażana w m².

 4. Rozliczenie kosztów stałych za miniony okres rozliczeniowy dokonuje się w oparciu o powierzchnię lokali mieszkalnych w m².

 5. Zaliczkę na pokrycie kosztów stałych na następny okres rozliczeniowy ustala się w oparciu o powierzchnię lokali mieszkalnych w m².

 6. Wpływy z tego tytułu przeznacza się na zmniejszenie kosztów stałych budynku rozliczanych w okresie rozliczeniowym, w którym dokonano korekty.

 7. W przypadku zmiany cen przez dostawców, co spowoduje zmianę kosztów podgrzania wody – wysokość zaliczki może ulec zmianie w trakcie okresu rozliczeniowego.

§ 5

 1. Mieszkaniec lokalu wnosi opłaty zaliczkowe z tytułu podgrzania wody, których wysokość jest uzależniona od:

  a) ilości zużytej ciepłej wody (m³) w poprzednim kwartale,

  b) aktualnych cen energii cieplnej,

  c) powierzchni danego lokalu mieszkalnego wyrażanej w m².

 2. Jeżeli w wyniku indywidualnego rozliczenia okaże się, iż wniesione przez mieszkańca lokalu zaliczki w okresie rozliczeniowym nie pokryją kosztów zużytej energii cieplnej to wówczas zobowiązany jest on do pokrycia różnicy przy najbliższej opłacie za lokal. Od wpłat dokonywanych po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki.

 3. Jeżeli w wyniku rozliczenia okaże się, iż wniesione przez mieszkańca lokalu zaliczki w okresie rozliczeniowym będą wyższe od kosztów energii cieplnej to wówczas nadpłata ulega rozliczeniu przy najbliższej opłacie za lokal.

§ 6

 1. Podstawą do rozliczenie kosztów zmiennych w lokalu mieszkalnym jest odczyt wodomierza zamontowanego na instalacji ciepłej wody.

 2. Koszt podgrzania 1 m³ wody w danym budynku oblicza się jako iloraz kosztów zmiennych za dostarczone ciepło dla podgrzania wody dla danego budynku i łącznej ilości zużytej w m³ wody w mieszkaniach.

 3. Wysokość należności dla lokali odczytanych wylicza się jako iloczyn kosztów zmiennych podgrzania 1 m³ wody dla danego budynku oraz ilości faktycznie zużytej ciepłej wody w danym lokalu.

 4. Uznane za zasadne korekty rozliczeń kosztów zmiennych uwzględnia się w rozliczeniu kosztów w okresie rozliczeniowym, w którym dokonano korekty.

§ 7

 1. O terminie dokonywania odczytów wodomierzy upoważniona przez Spółdzielnie firma powiadamia mieszkańców lokali przez odpowiednie ogłoszenie umieszczone na klatkach schodowych na trzy dni przed odczytem.

 2. Mieszkaniec zobowiązany jest do umożliwienia dokonania odczytu oraz kontroli wodomierza pracownikom upoważnionej firmy.

 3. W wyjątkowych wypadkach mieszkaniec lokalu dostarcza do Spółdzielni pisemna, podpisana przez siebie informacje o wysokości odczytu wodomierza wraz z jego numerem i data odczytu.

 4. Informacja o odczycie wodomierza, o której wyżej, może być dostarczona do Spółdzielni osobiście, bądź pocztą, faksem, najpóźniej do 5 dnia po dacie dokonanych odczytów.

 5. W przypadku braku odczytu wodomierza do rozliczenia kosztów zmiennych ciepłej wody w okresie rozliczeniowym stosuje się sposób ilości wody określony w „Regulaminie rozliczenia kosztów zużytej wody i odprowadzenia ścieków oraz wód opadowych”.

§ 8

 1. W przypadkach:

  a) stwierdzenia przez firmę lub osobę upoważnioną przez Spółdzielnie uszkodzenia

  urządzenia lub plomby, manipulowania przy urządzeniu, które spowodować może

  fałszowanie rzeczywistego odczytu lub pobierania wody poza wodomierzem,

  b) zgłoszenia przez mieszkańca lokalu faktu nieprawidłowego funkcjonowania wodomierza

  posiadającego ważną legalizację,

  c) podania nieprawidłowego odczytu wodomierza, stosuje się postanowienia „Regulaminu

  rozliczenia kosztów zużytej wody i odprowadzania ścieków oraz wód opadowych”.

 2. Mieszkańcy lokali zobowiązani są do należytej troski o wodomierze ciepłej wody, w szczególności do chronienia ich przed zniszczeniem, uszko0dzenie plomb oraz innymi uszkodzeniami, które mogą mieć wpływ na rzetelność odczytu.

§ 9

 1. Legalizację wodomierzy w lokalach mieszkalnych dokonuje Spółdzielnia w okresach wynikających z odrębnych przepisów.

 2. Za legalizację wodomierzy Spółdzielnia pobiera zaliczkę w czynszu w wysokości określonych w czynszu na podstawie uchwały zarządu Spółdzielni.

 3. W przypadku uniemożliwienia przez mieszkańca dokonania legalizacji wodomierza w wyznaczonym terminie, zużycie wody w lokalu począwszy od II-go okresu rozliczeniowego rozliczane będzie jak w lokalach nie opomiarowanych. Na osoby zamieszkujące w lokalu ryczałtowo 9 m³ na osobę miesięcznie.

 4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego funkcjonowania wodomierza w wyniku celowego działania zmierzającego do sfałszowania odczytu np. poprzez ingerencje magnesem neodymowym, co zostanie zarejestrowane przez zainstalowany na wodomierzu wskaźnik ingerencji mechanicznej umieszczony wewnątrz wodomierza, a także uszkodzenie plomby pobór wody w mieszkaniu z pominięciem wodomierza, ustala się dodatkową opłatę w wysokości 6-cio miesięcznego ryczałtu w wysokości 9 m³/osobę przeliczonego przez liczbę osób ujętych w ewidencji Spółdzielni. W przypadkach uszkodzenia wodomierza poprzez ingerencję, o której mowa powyżej, mieszkaniec będzie zobowiązany do pokrycia kosztów wymiany wodomierza.

 5. W przypadku zgłoszenia faktu nieprawidłowego funkcjonowania wodomierza posiadającego ważną cechę legalizacyjną, spółdzielnia zleca wykonanie badanie tego wodomierza. Potwierdzenie faktu nieprawidłowego działania i związane z tym koszty demontażu i sprawdzenia wodomierza, a także naprawy lub wymiany wodomierza pokrywa Spółdzielnia. Stwierdzenie prawidłowego działania wodomierza powoduje, że koszty te pokrywa zgłaszający mieszkaniec.

 6. Stwierdzenie faktu nieprawidłowego działania wodomierza powoduje korektę naliczeń wstecz w ramach jednego okresu rozliczeniowego, w którym wodomierz działał prawidłowo.

§ 10

 1. Traci moc regulamin uchwalony w dniu 1 lipca 1998 r. uchwała RN nr 4 z późniejszymi zmianami.

 2. Niniejszy regulamin został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 6.12.2012 r.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2013 r.

Sekretarz Przewodniczący

Rady Nadzorczej Rady Nadzorczej

Andrzej Stryczek Zdzisław Latkowski

Podstawa prawna:

Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. (Dz U. Nr 4/2001 poz. 27 z późniejszymi zmianami).

Ustawa „Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997 r., jednolity tekst Dz. U. Nr 89/2006 poz. 625 wraz z późniejszymi zmianami.

Statut Spółdzielni.