Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Leszczyny” z siedzibą w Bielsku-Białej

Regulamin
Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Leszczyny” 
z siedzibą w Bielsku-Białej 


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
§ 1
1. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Leszczyny” działa na podstawie 
zasad określonych przepisami z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze, ustawy z dnia 15 
grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawie z dnia 14 czerwca 2007 roku 
o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
2. Na podstawie zasad określonych w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej w § od 66 do 73.
3. Na podstawie niniejszego regulaminu.
§ 2
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Spółdzielni. 
2. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków tylko osobiście. Osoby 
ubezwłasnowolnione i osoby małoletnie biorą udział w Walnym Zgromadzeniu 
Członków przez swoich opiekunów lub przedstawicieli ustawowych, a osoby prawne 
przez ustanowionych w ten celu pełnomocników. Pełnomocnik nie może zastępować 
więcej niż jednego członka. 
3. Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość udziałów. 
4. W Walnym Zgromadzeniu Członków mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym 
przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz 
Przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielni. 
5. Członek ma prawo do korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy 
eksperta. Osoby, z pomocy których korzysta członek nie są uprawnione do zabierania 
głosu. 
§ 3
1. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia Członków należą:
1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej i społeczno – kulturalnej;
2. rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej ,zatwierdzenie sprawozdań rocznych i
sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosku członków Spółdzielni,
Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielenie absolutorium członkom
Zarządu;
3. rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z
działalności Spółdzielni oraz podejmowania uchwał w tym zakresie;
4. podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia
strat;
5. podejmowanie  uchwał  w  sprawie  zbycia,  bycia  lub  obciążenia  nieruchomości,  zbyciazakładu, lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej;
6. oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań ,jaką Spółdzielnia może zaciągnąć;
7. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni, a także
przyłączenia jej jednostki organizacyjnej do innej Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni;
8. rozpatrywanie  w  postępowaniu  wewnątrz  spółdzielczym  odwołań  od  uchwał  Rady
Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji;
9. uchwalanie Statutu i jego zmian;
10.uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków  oraz  regulaminu Rady
Nadzorczej;
11.wybór i odwołanie Członków Rady Nadzorczej;
12.ustalenie zasad wynagradzania za pracę Rady Nadzorczej; 
13.podejmowanie  uchwał  w  sprawie  przystąpienia  do  innych  organizacji  gospodarczych  i
wystąpienia z nich; 
14.podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku
Spółdzielni; 
15.wybór delegatów na Zjazd Zawiązku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona; 
16.upoważnienie zarządu do zaciągania kredytów  bankowych i podejmowania zobowiązań
finansowych określonych uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków. 
§ 4
1. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku, najpóźniej 
do dnia 30 czerwca. Walne Zgromadzenie Członków z ważnych powodów może być 
zwołane przez Zarząd w każdym czasie. 
2. Zarząd obowiązany jest także zwołać Walne Zgromadzenie Członków na żądanie: 
• Rady Nadzorczej, 
• przynajmniej 1/10 członków Spółdzielni 
3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków powinno być złożone na piśmie 
z podaniem celu złożenia. Walne Zgromadzenie w przypadkach określonych 
w ust.3 powinno być zwołane w takim terminie, aby mogło się odbyć w ciągu 6 tygodni 
od dnia wniesienia żądania. 
4. Jeżeli to nie nastąpi ,może je zwołać Rada Nadzorcza, Związek Rewizyjny, w którym 
Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni. 
5. Uprawnieni do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków mogą również żądać 
umieszczenia oznaczonych spraw w porządku jego obrad, pod warunkiem wystąpienia 
z tym żądaniem co najmniej 12 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków.
§ 5
1. O czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego części zawiadamia 
się wszystkich członków na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia 
walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części. Zawiadomienie powinno zawierać czas, 
miejsce, porządek obrad oraz informacje o miejscu wyłożenia sprawozdań i projektów 
uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie do zapoznania się z tymi 
dokumentami. 
2. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad walnego 
zgromadzenia lub jego części maja prawo zgłaszać: rada nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być 
wykładane co najmniej 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej 
części. 
3. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust.10 
w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego pierwszej 
części. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co 
najmniej 10 członków. 
4. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni 
przed posiedzeniem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części. 
5. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod 
głosowanie na walnym zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez 
członków spółdzielni.
§ 6
1. Walne Zgromadzenie Członków może podejmować uchwały jedynie w sprawach 
objętych porządkiem obrad, w podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób 
określony w § 5 regulaminu. Zasada ta nie dotyczy uchwały o odwołaniu 
członka Zarządu w związku z nie udzieleniem absolutorium. 
2. Walne Zgromadzenia Członków może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy 
lub odroczyć ich rozpatrzenie do następnego Walnego Zgromadzenia Członków, a także 
zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad. 
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są zwykłą większością 
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania 
w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na ilość członków. Drugi termin 
powinien być podany w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu Członków i nie może 
być wyznaczony wcześniej niż po upływie co najmniej pół godziny. Zmiana Statutu, 
zbycie, obciążenie lub nabycie nieruchomości, odwołanie członka Rady Nadzorczej przed 
upływem kadencji – wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów członków na 
Walnym Zgromadzeniu Członków. 
4. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Członków odbywa się jawnie z wyjątkiem 
wyborów do organów Spółdzielni i odwołania tych organów lub ich członków.
§ 7
1. Uchwały Zgromadzenia Członków obowiązują wszystkich członków Spółdzielni. 
2. Członek Spółdzielni może zaskarżyć do sądu każdą uchwałę z powodu jej niezgodności 
z przepisami prawa lub Statutu. 
3. Tryb i terminy odwołania reguluje ustawa. 
4. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna
II. TRYB OBRADOWANIA§ 8
1. Obrady Walnego Zgromadzenia Członków otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny 
upoważniony członek Rady Nadzorczej. 
2. Otwierający obrady zapoznaje zebranych z projektem regulaminu Walnego Zgromadzenia, 
poddaje go pod głosowanie, a następnie zarządza wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w 
składzie: przewodniczący, sekretarz i assesor. W skład Prezydium mogą wchodzić tylko 
członkowie Spółdzielni, za wyjątkiem członków Zarządu.
§ 9
Po dokonaniu wyboru Prezydium, przewodniczący Walnego Zgromadzenia Zarządza głosowanie w
sprawie porządku obrad. 
Wlane Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć je do
następnego Walnego Zgromadzenia, a także zmienić kolejność spraw objętym porządkiem obrad.
§ 10
Przedstawiciele członków obecni na Walnym Zgromadzeniu wybierają ze swego grona:
1. Komisje Mandatowo – Skrutacyjną w składzie 3 osoby, której zadaniem jest
a) sprawdzić czy listy obecności członków są kompletne i zbadanie ważności mandatów;
b)stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia oraz prawidłowości jego zwołania 
zgodnie ze Statutem spółdzielnia;
c) dokonywanie – na zarządzenie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – obliczenia 
wyników głosowania i podanie tych wyników przewodniczącemu oraz wykonanie innych 
czynności technicznych, związanych z przeprowadzeniem głosowania;
2. Komisję Uchwał i Wniosków w składzie 3 osób dla rozpatrzenia pod względem formalnym
i rzeczowym wniosków członków i przedłożenie ich Walnemu Zgromadzeniu w formie
projektu uchwał;
3. Komisje Wyborczą w składzie 3 osób, o ile w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
przewidziano  wybory  Rady  Nadzorczej.  Zadaniem  tej  Komisji  jest  ustalenie  listy
kandydatów do Rady;
4. inne komisje w miarę potrzeby.
§ 11
Każda  Komisja  wybiera  ze  swego  grona  przewodniczącego,  zastępcę  przewodniczącego  i
sekretarza. Uchwały Komisji zapadają większością głosów. Członek Komisji ma prawo zgłosić do
protokołu  odrębne  zdanie  z  prawem  uzasadnienia  swego  stanowiska  wobec  Walnego
Zgromadzenia.
§ 12
Przewodniczący  Komisji  lub  ich  zastępca  składają  zebraniu  przedstawicieli  sprawozdanie  z
czynności Komisji i przedstawiają wnioski.
§ 13
1. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad, przewodniczący Walnego 
Zgromadzenia Członków otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Na 
zarządzenie przewodniczącego zgłoszenia powinny być dokonane na piśmie z podaniem imienia i 
nazwiska. Za zgoda większości przedstawicieli, dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad jednocześnie.
2. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz przedstawicielom Związku Rewizyjnego i Krajowej 
Rady Spółdzielczej przysługuje prawo zabierania głosu poza kolejnością. 
3. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub 
przekracza czas ustalony dla przemówień. Nie stosującym się do uwag, przewodniczący może 
odebrać głos.
4. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.
Nie dotyczy to przedstawicieli Związku Rewizyjnego i Krajowej Rady Spółdzielczej.
5. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach
formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, a w 
szczególności dotyczące:
1. głosowanie bez dyskusji;
2. przerwanie dyskusji;
3. zamknięcie listy mówców;
4. ograniczenie czasu przemówień;
5. zarządzenia przerwy w obradach;
6. kolejności uchwalenia wniosków.
6. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad powinny być składane na piśmie z podaniem 
imienia i nazwiska składającego do Komisji Wniosków. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 
Członków może zarządzić składanie wniosków do Komisji Wniosków w ustalonym czasie.
7. Komisja Wniosków odrzuca te wnioski, których zgłaszający jest nieobecny przy ich 
rozpatrywaniu przez Walne Zgromadzenie, wniosek jest niezgodny z prawem lub absurdalny.
§ 14
1. Po zamknięciu dyskusji i wysłuchaniu odpowiedzi referenta przewodniczący Zebrania poddaje 
pod głosowanie wnioski, przestrzegające zasady aby wnioski najdalej idące były głosowane w 
pierwszej kolejności.
2. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący poddaje do wiadomości, jakie wnioski 
wpłynęły i ustala kolejność głosowania.
§ 15
Głosowanie  na  Walnym  Zgromadzeniu  odbywa  się  jawnie  z  wyjątkiem  wyboru  i  odwołania
delegatów  na  Zjazd  Związku  Rewizyjnego,  wyboru  i  odwołanie  członków  Rady  Nadzorczej
Spółdzielni.
Na żądanie 1/5 liczby członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu przewodniczący zarządza
głosowanie tajne również w innych sprawach.
§ 16
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą zapadać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad,
podanym do wiadomości przedstawicieli oraz członków Spółdzielni w terminach w sposób 
określony w Statucie.2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, poza uchwałami dla których przepisy 
prawa lub Statutu wymagają większość kwalifikowaną (zmiany w Statucie, podział lub łączenie 
się Spółdzielni, likwidacja Spółdzielni) 2/3 głosów oddanych.
3. W głosowaniu oblicza się ilość głosów oddanych za i przeciw. Wyniki głosowania ogłasza 
przewodniczący. W przypadku poddania pod głosowanie kilku wniosków dotyczących tej samej 
sprawy, za przyjęty uważa się wniosek, który uzyskał największą liczbę głosów.
III. WYBORY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
§ 17
1. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłaszają do Komisji Wyborczej spośród członków 
Spółdzielni, członkowie obecni na Walnym Zgromadzeniu w terminie wyznaczonym przez 
przewodniczącego Zebrania. Zgłoszenie powinno być dokonane na piśmie i zawierać:
1. imię i nazwisko kandydata;
2. imię i nazwisko zgłaszającego.
2. Kandydaci obecni na Walnym Zgromadzeniu na wezwanie przewodniczącego składają ustne 
oświadczenie co do zgody ma kandydowanie. Osoby nieobecne winny wyrazić zgodę na 
kandydowanie na piśmie.
3. Komisja Wyborcza przygotowuje listę kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
Nazwiska kandydatów umieszczone są na liście w porządku alfabetycznym.
§ 18
1. Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których 
umieszczone są nazwiska i imiona kandydatów. Karty wyborcze opieczętowane są pieczęcią SM 
„Leszczyny”.
Głosowanie odbywa się przez skreślenie odpowiedniej liczby nazwisk i złożenie kart wyborczych 
do urny w obecności Komisji Skrutacyjnej. Urna winna być sprawdzona i opieczętowana przez 
Komisje skrutacyjną.
2. Głosujący winien skreślić nazwiska kandydatów na których nie głosuje, przy czym ilość nie 
skreślonych nazwisk musi być co najmniej równa lub mniejsza od ilości wakujących miejsc w 
składzie Rady.
3. Karta wyborcza zawierająca większą ilość kandydatów niż miejsc wakujących w składzie Rady, 
nie zawierająca w ogóle skreśleń kub całkowicie przekreślona, lub są na niej dopiski jest 
nieważna.
4. Ilość głosów oddawanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjna. 
Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania.
5. W przypadku, gdy dwóch lub większa liczba kandydatów uzyska jednakową liczbę głosów, a 
wybór wszystkich z nich spowodowałby przekroczenie liczby członków Rady, przeprowadza się 
wśród tych osób drugą turę wyborów wg zasad wyżej podanych.
6. Za osoby wybrane uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów przyczym ilość wybranych osób nie może przekraczać ilości miejsc wakujących w składzie Rady 
Nadzorczej.
7. Głosowanie w sprawie odwołania członka Rady przeprowadza się przez złożenie odpowiednich 
kart wyborczych do urny w obecności Komisji Skrutacyjnej.
8. Przedstawiciel głosujący za odwołaniem członka skreśla jego nazwisko zaś głosujący przeciw 
odwołaniu pozostawia nazwisko nie skreślone.
§ 19
Postanowienia  §  17  i  18  mają  odpowiednie  zastosowanie  przy  wyborze  delegatów  na  Zjazd
Związku Rewizyjnego.
§ 20
Sprawy dotyczące sposobu obradowania, nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Prezydium
Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętymi ogólnie zasadami obradowania.
§ 21
Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad, przewodniczący ogłasza
zamkniecie obrad Walnego Zgromadzenia.
IV. DOKUMENTACJA
§ 22
1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący, 
sekretarz Walnego Zgromadzenia.
2. Protokół Walnego Zgromadzenia powinien zawierać datę, porządek obrad, krótki przebieg 
dyskusji, oświadczenia złożone do protokołu, treść podjętych uchwał, podstawowe dane liczbowe 
odnośnie przyjętych bilansów i zatwierdzonych planów.
Przy uchwałach należy podawać liczbę oddanych głosów za uchwałą i przeciw niej.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
§ 23
Z  czynności  Komisji  sporządza  się  protokół.  Protokół  podpisany  przez  przewodniczącego  i
sekretarza Komisji, przewodniczący Komisji przekazuje sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.
V. POSTANOWIENIA RÓŻNE
§ 24
Każdy członek Spółdzielni ma prawo przeglądać protokoły Walnego Zgromadzenia.
§ 25
Protokół przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez okres 10 lat wyłącznie w siedzibie
Spółdzielni.§ 26
Niniejszy regulamin został uchwalony przez Walne Zebranie Członków w dniu 12.06.2013 r