STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej Leszczyny

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

'' LESZCZYNY''

S  T  A  T  U  T

 

SPIS TREŚCI

 

I.                 POSTANOWIENIA OGÓLNE

II.              CZŁONKOWIE

III.                      PRAWO I OBOWIĄZKI

                        A. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze

                        B. Wpisowe i udziały

IV.                      WKŁADY

                        A. Pojęcie wkładu mieszkaniowego

                        B. Wkłady mieszkaniowe i budowlane

                        C. Zwrot kosztów mieszkaniowych i budowlanych

                        D. Przeniesienie tytułów prawnych do lokali

V.           SYSTEM ZASPOKAJANIA POTRZEB MIESZKANIOWYCH

                       A. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

                       B. Prawo odrębnej własności lokalu

                       C. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

                       D. Zamiana mieszkań

                       E. Używanie lokali mieszkalnych

                       F. Naprawy wewnątrz lokali obciążające Spółdzielnie i członków

                       G. Rozliczenia z tytułu dodatkowego wyposażenia lokalu

                       H. Opłaty za używanie lokali

                        I. Wynajmowanie mieszkań

VI.                      USTANIE CZŁONKOSTWA

VII.                  SKUTKI USTANIA CZŁONKOSTWA

                       A. Wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

                       B. Wygaśnięcie własnościowego prawa do lokalu

                       C. Rozliczanie ztytułów udziałów, wkładów i równowartości spółdzielczego                                            

                            prawa do lakalu

VIII.              ORGANY SPÓŁDZIELNI

                       A. Walne zgromadzenie członków

                       B. Rada Nadzorcza

                       C. Zarząd

                       D. Przepisy wspólne dla Rady Nadzorczej i Zarządu

IX.                       GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI

X.              PRZEPISY KOŃCOWE

ANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Spółdzielnia  nosi  nazwę Spółdzielni Mieszkaniowej  ''LESZCZYNY''   zwanej  dalej    Spółdzielnią.

 

§ 2

 

Siedzibą Spółdzielni  jest miasto Bielsko-Biała.  Czas trwania Spółdzielni jest       nieograniczony.

 

§ 3

 

Spółdzielnia może  zostać członkiem związku i organizacji spółdzielczych, a decyzje

o przystąpieniu  podejmuje Walne Zgromadzenie Członków.

 

§ 4

 

1. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych                                   

    i innych  potrzeb członków, oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych              

    lokali mieszkalnych, lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym               

    przeznaczeniu.

 

2. Przedmiotem działalności Spółdzielni  są sklasyfikowane w PKD działalności:

    68.10 Z – Kupno i Sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

    68.29 Z –  Wynajem  i Zarządzanie  nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

    68.31 Z-  Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,

    68.32 Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

    41.40 Z – Realizacja projektów budowlanych związanych z wznoszeniem budynków,

    41.20 Z – Roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych                             

                     i niemieszkalnych,

    42.99 Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii    lądowej                            

                     i wodnej gdzie indziej nieklasyfikowane,

    64.19 Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne,

    64.99 Z – Pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej nieklasyfikowana

                      z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.

 

3. Powyższy przedmiot działalności Spółdzielnia realizuje poprzez:

       1. budowanie, lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków                       

           spółdzielczych  praw lokatorskich lub własnościowych do znajdujących się w tych                 

           budynkach lokali mieszkalnych,

       2. budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków                                  

           odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkaniowych lub             

           lokali o innym przeznaczeniu,

       3. budowanie, lub nabywanie domów  jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz                         

           członków własności tych domów,

       4. budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania,

           lub sprzedaży znajdujących w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali

           o innym przeznaczeniu.

4. Spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie                   

    oraz nabyte na podstawie ustawy mienia jej członków.

 

5. Spółdzielnia może zarządzać nieruchomością jej mienia ,lub mienia jej członków                   

    na podstawie umowy zawartej z właścicielem / współwłaścicielem/ tej nieruchomości.

 

6. Spółdzielnia prowadzi swoją działalność samodzielnie. W ramach tej działalności

    Spółdzielnia może:

       1. nabywać potrzebne jej tereny na własność lub użytkowanie     wieczyste,

              2. budować lub nabywać domy mieszkalne, urządzenia pomocnicze i gospodarcze    oraz lokale użytkowe,

       3.prowadzić gospodarkę zasobami mieszkaniowymi oraz zarządzać majątkiem własnym, a także prowadzić działalność gospodarczą w branży budowlanej i materiałów budowlanych oraz handlu i usług i inną działalność gospodarczą mająca na celu obniżenie kosztów utrzymania zasobów Spółdzielni,

       4.  prowadzić zakłady produkcji pomocniczej i usługowej oraz zakłady   remontowo- budowlane,

 

 

                                               II    CZŁONKOWIE

 

§ 5

 

1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna ,choćby nie miała zdolności do        

    czynności prawnych. lub ograniczoną zdolność do czynności    prawnych.

 

2. Członkami Spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo do                       

    lokalu mieszkalnego, albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu         

    z nich. Małżonkowi członka przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków                

    Spółdzielni.

 

3. Członkiem Spółdzielni może być osoba prawna, jednakże takiej osobie nie przysługuje          

    spółdzielcze, lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

 

4. Liczba członków przyjmowanych do Spółdzielni na zasadach ogólnych musi odpowiadać         

    liczbie lokali mieszkalnych przewidzianych do budowy.

 

5. Jeżeli prawo odrębnej własności lokalu ,albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu        

    należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni jest tylko jedna z nich, chyba ,że przysługuje                  

    ono wspólnie małżonkom.

 

§ 6

 

1. Przystępujący do Spółdzielni, stają się członkami Spółdzielni z chwilą przyjęcia ich przez

    Spółdzielnię.

 

2. Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być

    złożona pod nieważnością w formie pisemnej.

 

 

3. Podpisana przez przystępującego do Spółdzielni deklaracja powinna zawierać jego

    nazwisko oraz miejsce zamieszkania ,miejsce pracy, PESEL, NIP numer dowodu

    osobistego a jeżeli przystępujący jest osoba prawną – jego nazwę i siedzibę, wyciąg  

     z KRS-u lub ewidencji działalności gospodarczej, ilość zdeklarowanych udziałów,

     stwierdzić o jaki lokal mieszkalny ubiega się. Członek może w deklaracji lub  odrębnym          

     pisemnym oświadczeniu złożonym w Spółdzielni, wskazać osobę ,której Spółdzielnia           

     obowiązana jest po jego śmierci wypłacić udziały.

 

4. W poczet członków Spółdzielni przyjmuje Zarząd.

 

5. Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch                       

    członków Zarządu lub osób do tego przez Zarząd upoważnionych z podaniem daty                   

    uchwały o przyjęciu.

 

6. Uchwała o przyjęciu w poczet członków, powinna być podjęta w ciągu jednego           

    miesiąca. O uchwale Zarząd powinien zawiadomić zainteresowaną osobę pisemnie                     

    najpóźniej w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji.

 

7. W razie  decyzji odmownej w zawiadomieniu należy podać uzasadnienie decyzji    oraz              

    pouczenie o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w ciągu 14 dni od daty                     

   otrzymania zawiadomienia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę     Nadzorczą         

    najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wniesienia .Decyzja Rady Nadzorczej jest          

    ostateczna w toku postępowania wewnątrzspółdzielczego.

 

 

                    III  PRAWA  I  OBOWIĄZKI  CZŁONKÓW

 

§ 7

 

1. Członkowi Spółdzielni przysługuje:

            1. czynne i bierne prawo wyborcze do organów Spółdzielni,

            2. prawo do czynnego udziału w życiu Spółdzielni i zgłaszania wniosków  

                w sprawach związanych z jej działalnością,

            3. prawo do udziału z  głosem decydującym na Walnym Zgromadzeniu    Członków,

                  oraz prawo żądania w trybie przewidzianym w Statucie  zwołania Walnego Zgromadzenia Członków i zamieszczenia w porządku obrad sprawy,

         4. prawo do otrzymania w sposób wskazany w Statucie informacji o czasie, miejscu     i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków,

             5. prawo do przeglądania protokołu obrad Walnego Zgromadzenia     Członków,

             6. prawo żądania odpisu obowiązującego Statutu oraz prawo zaznajamiania się

                 z regulaminami wydanymi na jego podstawie,

             7. prawo do przeglądania rejestru członków Spółdzielni,

             8. prawo do przeglądania sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz

                 protokołów lustracji,

             9. prawo do zaskarżania do Sądu uchwał Walnego Zgromadzenia Członków

                  z powodu ich  niezgodnego z przepisami prawa lub Statutu,

            10. prawo do odwoływania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał

                  w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, zmiany opłat w sposób

                  i w terminach określonych w Statucie,

            11. prawo do korzystania ze wspólnych pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem,

            12. prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w Spółdzielni są dla wszystkich

                  członków równe.

 

                                                                  

                                                                       § 8

 

1. Członek obowiązany jest:

              1. przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu, regulaminów i innych               

                 uchwał organów Spółdzielni

              2. współpracować ze Spółdzielnią nad doskonaleniem jakości, efektywności

                  jej działania,

               3. wnieść wpisowe i zdeklarowane udziały,

               4. wnieść wkład  mieszkaniowy lub wkład budowlany, chyba, że ubiega się

                   o członkostwo jako współmałżonek członka,

               5. uiszczać terminowe opłaty za używanie lokalu,

               6. spłacać kredyt zaciągnięty przez Spółdzielnie na sfinansowanie kosztów

                   budowy jego lokalu,

               7. zawiadomić Spółdzielnie o zmianie danych zawartych w deklaracji

                    przystąpienia na członka,

               8. dbać o dobro i rozwój Spółdzielni, o poszanowanie jej mienia i o jego

                    zabezpieczenie oraz uczestniczyć w realizacji jej zadań statutowych,

               9. uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych

                    udziałów,

              10. płacić odszkodowanie wynikające z regulaminów wewnątrzspółdzielczych,

              11. pokryć wydatki związane z uzupełnieniem lub  stworzeniem dokumentacji

                    technicznej, o której mowa w ustawie o własności lokalu (art.2.ust.5 i 6)

              12. pokryć koszty nabycia własności lub użytkowanie wieczystego

                    nieruchomości gruntowych, na której położony jest budynek,

              13. udostępnić lokal w celu kontroli sprawności zainstalowanych w lokalu

                    urządzeń pomiarowych oraz dokonania odczytów wskazań tych urządzeń,

              14. udostępnić lokal w celu usunięcia awarii wywołującej szkodę lub

                    zagrażającej powstaniem szkody,

              15. szanować mienie Spółdzielni i dbać o jego zabezpieczenie,

       16. zawiadomić Spółdzielnie o zmianie liczby osób zamieszkałych w lokalu,

              17. ponosić koszty sporządzania odpisów i kopii dokumentów wydawanych

                    na jego żądanie (z wyjątkiem Statutu i regulaminów uchwalonych na

                    podstawie statutu),

              18. zawiadomić o zmianie danych, które maja wpływ na skuteczne

                    zawiadomienie o czasie miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

 

 

              A. POSTĘPOWANIE  WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE

 

 

                                                                        § 9

 

1. Wnioski w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i zmiany wysokości opłat          

    skierowane do zarządu, powinny być rozpatrzone przez Zarząd w ciągu 1 miesiąca,                   

    a jeżeli sprawa jest skomplikowana w ciągu dwóch miesięcy od dnia ich złożenia.                  

    O sposobie załatwienia wniosku Zarząd zawiadamia zainteresowanego członka na piśmie.

 

2. W razie odmownego załatwienia wniosku, Zarząd jest obowiązany podać uzasadnienie

    i pouczyć członka o prawie odwołania do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia          

    otrzymania zawiadomienia i o skutkach tego  terminu. Zawiadomienie zwrócone na                     

    skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany adresu lub też nie podjęte w terminie ma                 

     moc prawną. Jeżeli we wskazanym terminie członek nie złożył odwołania uchwała                           

     Zarządu staje się ostateczna.

 

3. Rada Nadzorcza jest obowiązana rozpatrzyć odwołanie członka w ciągu 3 miesięcy od      

    dnia jego wniesienia i doręczyć odwołującemu się odpis uchwały wraz z jej                 

     uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia.

 

4. Od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji członkowi przysługuje           

    odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w ciągu 30 dni od dnia podjęcia,

    a jeżeli Statut przewiduje jej doręczenie od dnia otrzymania tej uchwały na piśmie

    wraz z uzasadnieniem. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym          

    Zgromadzeniu Członków, jeżeli zostało złożone co najmniej 30 dni przed jego        

    zwołaniem.

 

5. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym         

    ostateczna. Odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem doręcza się odwołującemu          

    członkowi w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia.

 

6. Organ  odwoławczy powinien rozpatrzyć  odwołanie wniesione po upływie statutowego      

    terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza 6 miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je         

    wyjątkowymi okolicznościami.

 

W sprawach o wykluczenie i wykreślenie oraz zmianie wysokości opłat  postępowanie    wewnątrzspółdzielcze jest obligatoryjne dla członków.

 

 

 

                                       B. WPISOWE I UDZIAŁY

 

                                                                  § 10

 

1. Wpisowe wynosi 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę, udział wynosi 10%           

    minimalnego wynagrodzenia za pracę, ogłoszonego w ustawie o minimalnym           

    wynagrodzeniu za prace, obowiązującego w dacie uchwały o przyjęcie                                  

    w poczet członków.

 

2. Członek Spółdzielni ubiegający się o lokal mieszkalny jest zobowiązany

    zdeklarować co najmniej 1 udział, a osoba prawna co najmniej 3 udziały.

 

3. Udziały liczone są  odrębnie dla każdego prawa. 

 

4. Wpisowe i zdeklarowane udziały członek jest obowiązany wpłacić do

    Spółdzielni w ciągu 30 dni od dania otrzymania zawiadomienia o uzyskaniu

    członkostwa. Nie wpłacenie wpisowego lub udziału w tym terminie może

    spowodować wykreślenie z rejestru członków.

 

 

                                           IV   WKŁADY

 

        A. POJĘCIE WKŁADU MIESZKANIOWEGO I BUDOWLANEGO

 

 

                                                                      §  11

 

1. Wkładem mieszkaniowym jest  kwota odpowiadająca różnicy między kosztem budowy   

    przypadającym na lokal członka, a uzyskaną  przez Spółdzielnię pomocą ze środków          

    publicznych, lub z innych środków uzyskanych na sfinansowanie kosztów budowy     

    lokalu.

 

2. Wkładem budowlanym jest kwota odpowiadająca całości kosztów budowy

       przypadających na ten lokal .

 

  3. Przez koszt budowy lokalu, o którym mowa w ust.1 i 2  rozumie się część

       kosztów inwestycji przypadających na przydzielony członkowi lokal.

 

4. Wkład mieszkaniowy i budowlany może być wniesiony w formie zaliczki, wpłaconej                                          

    przed zamieszkaniem i rat płaconych po objęciu lokalu mieszkalnego.

 

5. Wysokość wkładu mieszkaniowego i zaliczki na wkład budowlany oraz rat spłaty           

    pozostałej części wkładu budowlanego i terminy dokonania wpłat określa Zarząd.

 

6. W razie zbycia własnościowego prawa do lokalu przed wpłatą całego wkładu

    Budowlanego, wszystkie raty, o których mowa w ust. 5 staja się natychmiast                            

    wymagalne.

    Postanowienie to nie obowiązuje gdy własnościowe prawo do lokalu przechodzi w drodze            

    darowizny na członka rodziny: zstępnych, wstępnych, rodzeństwa i małżonka,                   

    a jeżeli prawo do lokalu jest objęte małżeńską wspólnotą ustawą – również wtedy,           

    gdy przechodzi na zstępnych i wstępnych współmałżonka i rodzeństwo. Postanowienie to     

    nie obowiązuje również jeżeli własnościowe prawo do lokalu jest sprzedane, a nabywca       

    przejmuje materialnie obowiązek spłaty pozostałej niespłaconej części wkładu          

    budowlanego.

 

7. Jeżeli ustawa lub Statut  używa pojęcia ''wartość rynkowa mieszkalna'',

    należy rozumieć, że jest to wartość ustalona przez biegłego rzeczoznawcę.

    Koszty wyceny ponosi członek lub właściciel mieszkania nie będący członkiem

    Spółdzielni.

 

8. W wypadku modernizacji budynku członek Spółdzielni bądź osoba nie   będąca

    członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu               

    jest obowiązana uzupełnić wkład budowlany.

 

9. W wypadku modernizacji budynku członek Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze             

    lokatorskie prawo do lokalu jest obowiązany uzupełnić wkład mieszkaniowy.

 

 

 

 

                                 B.  WKŁADY MIESZKANIOWE I BUDOWLANE

 

                                                                      § 12

 

1. Przed przystąpieniem do  realizacji inwestycji mieszkaniowych Rada Nadzorcza

    uchwala zasady rozliczenia kosztów budowy i ustalenia wkładów mieszkaniowych

    i budowlanych.

 

2. Koszty budowy mieszkań oraz wkłady mieszkaniowe  i budowlane ustala się

    dwuetapowo:

           1. wstępnie     – w oparciu o planowany koszt budowy wynikający ze zbiorczego               

                                      zestawienia kosztów zadania inwestycyjnego

           2. ostatecznie  – po końcowym rozliczeniu zadania inwestycyjnego    

 

3. Przy określaniu kwoty wkładu mieszkaniowego i kwoty zaliczki na wkład budowlany              

    stosuje się warunki wynikające z umów kredytowych, w ramach których było          

    realizowane finansowanie kosztów budowy mieszkania.

 

4. Z każdym członkiem zawiera się umowę ustalającą szczegółowe zasady i terminy                            

    wnoszenia wpłat za wkład mieszkaniowy lub budowlany.

 

5. Członek ubiegający się o ustanowienie spółdzielczego, lokatorskiego prawa do lokalu        

    mieszkalnego, wnosi  wkład mieszkaniowy w wysokości odpowiadającej różnicy między   

    kosztem budowy przypadającym na jego lokal, a uzyskana przez spółdzielnie pomocą                

    ze środków publicznych lub innych środków uzyskanych na sfinansowanie kosztów  

    budowy lokalu. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana                                       

    z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na   sfinansowanie  kosztów budowy danego          

    lokalu, członek jest obowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu, wraz z odsetkami          

    w części przypadającej na jego lokal.  

 

 6. Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio do członka zawierającego umowę                                                      

    o ustanowienie spółdzielczego, lokatorskiego prawa do lokalu mieszkaniowego,                     

    do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie. Taki członek wnosi wkład      

    mieszkaniowy w wysokości wkładu wypłaconego innej osobie, oraz zobowiązuje  się do            

    spłaty długu obciążającego tę osobę z tytułu przypadającej na nią części  zaciągniętego      

    przez Spółdzielnie kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego  lokalu wraz

    z odsetkami.

 

7. Jeżeli między datą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,                        

    a datą ustanowienia nowego prawa do tego lokalu uległa istotnej zmianie wartość

    rynkowa lokalu, członek zawierający umowę o ustanowieniu spółdzielczego

    lokatorskiego prawa  do tego lokalu wnosi wkład mieszkaniowy według wartości

    rynkowej lokalu na dzień zawarcia umowy.

 

8. Członek Spółdzielni ubiegający się o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa      

    do lokalu lub odrębnej własności lokalu wnosi wkład budowlany w wysokości       

    odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających na jego lokal. Jeżeli część       

    wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na         

    sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, jest obowiązany do spłaty kredytu wraz          

    z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.

 

9. Członek ubiegający się o prawo odrębnej własności lokalu, do którego wygasło   

    spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu przysługujące  innej osobie, wnosi wkład      

    budowlany w wysokości odpowiadającej rynkowej wartości lokalu na dzień zawarcia   

    umowy o ustanowienie odrębnej własności.

 

 

 

C.     ZWROT WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH

                                               I BUDOWLANYCH.  

    

                                                                  §  13

 

  1. W przypadku wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkaniowego         

      Spółdzielnia zwraca  osobie uprawnionej wniesiony wkład mieszkaniowy albo jego           

      część zwaloryzowaną według  wartości rynkowej lokalu stanowiącego odrębną           

      nieruchomość. W rozliczeniu  tym nie uwzględnia się długu obciążającego członka                       

      z przypadającego na niego części zaciągniętego przez  Spółdzielnię kredytu na         

      sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.

 

2.  Przysługujący osobie  uprawnionej  wkład mieszkaniowy nie może być wyższy od kwoty             

     jaką Spółdzielnia jest w stanie uzyskać  od członka obejmującego dany lokal w trybie    

     przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię. Warunkiem wpłaty wkładu      

     mieszkaniowego lub jego części jest opróżnienie lokalu. Wypłata należności  z tytułu        

     wygasłego prawa następuje w terminie wynikającym z rozstrzygnięcia przetargowego.

 

3. Członek zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do      

    lokalu mieszkalnego. Do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie wnosi wkład     

    mieszkaniowy w wysokości wkładu wypłaconego osobie uprawnionej oraz zobowiązuje    

    się do spłaty długu obciążającego ten lokal z tytułu przypadającej na niego części  

    zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów danego lokalu,      

    wraz z odsetkami.

 

4. Jeżeli między  datą wygaśnięcia spółdzielczego, lokatorskiego prawa do lokalu  

    mieszkalnego, a datą ustanowienia  nowego prawa do tego lokalu uległa zmianie wartość     

    rynkowa lokalu, członek zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego 

    lokatorskiego prawa do tego lokalu wnosi wkład mieszkaniowy zwaloryzowany według      

    wartości rynkowych lokalu na dzień zawarcia  umowy.

 

5. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego prawa do lokalu spółdzielczego obowiązany jest             

    uiścić uprawnionemu wartość rynkową tego prawa. Z wartości potrąca się nie  wniesioną         

    przez członka część wkładu budowlanego, a w wypadku,  gdy nie został spłacony kredyt             

    zaciągnięty przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy potrąca się kwotę nie             

    spłaconego kredytu wraz z odsetkami.

 

6. Przysługująca uprawnionemu wartość spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu                

    nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia jest w stanie uzyskać od następcy       

    obejmującego dany lokal w trybie przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię.            

    Warunkiem wpłaty wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest                 

    opróżnienie lokalu. Wpłata należności następuje w terminie wynikającym                                        

    z rozstrzygnięcia przetargu.

 

7. W razie, gdy pomiędzy rozliczeniem wartości wkładu nastąpi zmiana zasad lub                  

    wysokości ustalenia wartości wkładu – członek otrzymujący mieszkanie wpłaca wkład                                          

    wyliczony w dacie przydziału.

 

    

 

 

D.            PRZENIESIENIE TYTUŁÓW PRAWNYCH DO LOKALI

 

                                                  § 14

 

1.  Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie  prawo do            

     lokalu   mieszkalnego, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z  tym członkiem umowę                         

     przeniesienia własności lokali po dokonaniu przez niego:

1.      spłaty  przypadającej na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową o których mowa w art.10 ust.1 pkt.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz o odsetkami, a jeżeli spółdzielnia skorzystała   z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków – spłaty przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu w kwocie podlegającej odprowadzeniu przez spółdzielnie do budżetu państwa.

2.      Spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy            o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

2. Członek ponosi wszystkie koszty związane z umową o przeniesienie własności                                                   

    a w szczególności:

                   – całkowite koszty zawarcia aktu notarialnego,

                   – koszty wyceny wartości rynkowej lokalu przez rzeczoznawcę majątkowego,

                   – koszty założenia księgi wieczystej dla lokalu i wpisu do niej.

 

3. Na lokale mieszkalne wybudowane przy wykorzystaniu kredytu ze środków Krajowego           

    Funduszu Mieszkaniowego nie mogą być po rygorem nieważności, zawarte umowy                             

    o przeniesienie własności  lokali, ani ustanowione spółdzielcze własnościowe prawo do              

    lokalu mieszkaniowego.

 

4. Zmiana określona w ust.3 jest niedopuszczalna.

 

5. Na pisemne żądanie członka lub osoby nie będącej członkiem Spółdzielni, którym             

    przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, Spółdzielnia jest obowiązana     

    zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:

                 1. spłaty  przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych

                     z budową, w tym w szczególności odpowiedniej  części zadłużenia                  

                     kredytowego  spółdzielni wraz z odsetkami,

      2  spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy                                

          o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

6.Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu            

    umowy, o której mowa w ust.1, oraz koszty sądowe założenia księgi wieczystej dla lokalu          

    i wpisu do księgi wieczystej dla lokalu i wpisu do księgi wieczystej obciążają członka         

    Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu na rzecz               

    których Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

                         V.     SYSTEM ZASPAKAJANIA POTRZEB  

                                           MIESZKANIOWYCH

 

                                                                   § 15

 

     Dla  zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych Spółdzielnia może:

       A. Ustanowić spółdzielcze, lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

       B. Ustanowić odrębną  własność lokalu mieszkalnego.

       C. Ustanowić spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

       D. Wynajmować członkom /i innym osobom fizycznym i prawnym / lokale                             

           mieszkalne.

 

                                                                  § 16

 

1. Kolejność zaspokajania potrzeb  mieszkaniowych członków ustala się na podstawie 

   dotychczas  zawartych umów  określających kolejność przydziału, w kolejności numerów           

   tych umów, a następnie według daty przystąpienia do Spółdzielni.

 

2. W kolejności ustalonej zgodnie z ust.1 członek ma prawo do uzyskania spółdzielczego       

    lokatorskiego prawa do lokalu lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o ile       

    w wyznaczonym przez Zarząd terminie przystąpi do zawarcia  umowy o ustanowienie            

    tego prawa

 

3. W kolejności ustalonej zgodnie z treścią ust.1 członek ma prawo do podpisania umowy              

    o budowę lokalu w każdej nowej inwestycji realizowanej przez Spółdzielnię o ile                                                             

    w wyznaczonym przez Zarząd terminie przystąpi do zawarcia umowy  o budowę lokalu.

 

4. O możliwości i terminie przystąpienia do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2 i 3              

    Spółdzielnia powiadamia członka.

 

5. Po wyczerpaniu ofert o możliwości zawarcia umów, o których mowa w ust. 2 i 3 przez        

   członków  Spółdzielnia przedkłada te oferty innym osobom. Przyjęcie tych osób w poczet          

   członków następuje w kolejności daty złożenia wniosków przez te osoby.

 

6. Odzyskany przez Spółdzielnie lokal mieszkalny wolny w sensie prawnym może być przez                                                     

    Spółdzielnię   zadysponowany na rzecz członka Spółdzielni  na warunkach praw odrębnej           

    własności lokalu lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

 

7. Po wyczerpaniu ofert przedkładanych członkom, Spółdzielnia może sprzedać lokal                                  

    o którym mowa w ust. 6 . Tryb sprzedaży lokalu odzyskanego przez Spółdzielnię określa                        

    regulamin obowiązujący w Spółdzielni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.     SPÓŁDZIELCZE, LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU

 

 

                                                                 § 17

 

 

1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego            

    Spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalnych do używania przez          

    czas nieoznaczony, a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy, oraz uiszczać        

    opłaty określone w ustawie i statucie Spółdzielni.

 

2. Spółdzielcze, lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione                               

    w budynku stanowiącym własność, lub współwłasność Spółdzielni.

 

3. Spółdzielcze, lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne nie przechodzi            

    na spadkobierców i nie podlega egzekucji.

 

4. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje w chwili zawarcia        

    umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego          

    między członkiem a Spółdzielnią. Umowa powinna być zawarta pod rygorem                 

    nieważności w formie pisemnej.

 

5. Spółdzielcze, lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby            

    albo małżonków.

 

6. Do ochrony spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się          

    odpowiednio przepisy o ochronie własności.

 

7. Jeżeli Spółdzielnia na mocy jednostronnej czynności prawnej, ustanowiła dla siebie      

    odrębną własność lokalu mieszkalnego, przeniesienie własności lokalu mieszkalnego  

    może nastąpić wyłącznie na rzecz członka, któremu przysługuje spółdzielcze prawo do 

    tego lokalu.

 

        

                                                                   § 18

 

1. Z członkiem ubiegającym się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawo do        

    lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa tak zawarta      

    w formie pisemnej pod rygorem nieważności powinna zobowiązać strony po         

    wybudowaniu lokalu, do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego                        

    prawa do tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:

               1. zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania

    inwestycyjnego na jego lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego

  określonego w umowie,

               2. określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego,                

                   które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokali,

               3. określenie zasad ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,

               4. inne postanowienia wynikające z regulaminu obowiązującego w Spółdzielni.

 

2. Członek ubiegający się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu         

    mieszkalnego wnosi wkład mieszkaniowy.

                                                                       § 19

 

1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez

    członka Spółdzielni lub Spółdzielnię.

 

2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy członek Spółdzielni lub                         

    jego następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał warunków             

    umowy, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie         

    spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali wzniesionych w ramach wspólnie         

    realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby niemożliwe albo poważnie utrudnione.

 

3. Wypowiedzenie może zastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału                        

    kalendarzowego, chyba że strony postanowią w umowie inaczej.

 

 

                                                                          § 20

 

Spółdzielcze  lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego nie może być ustanowione na   rzecz  członka Spółdzielni – osoby prawnej.

 

 

                                                                          § 21

 

Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka całego  lub części   lokalu mieszkalnego nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze     zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczeniem lokalu bądź jego części.

Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość   opłat   na

rzecz Spółdzielni członek obowiązany jest do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej

czynności.

 

 

                                                                         § 22

 

Umowa zawarta przez członka w sprawie korzystania z lokalu mieszkalnego lub jego  wygasa najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego  lokatorskiego prawa do lokalu.

 

 

 

                         B.  PRAWO  ODRĘBNEJ  WŁASNOŚCI  LOKALU.

 

                                                     § 23

 

1. Z członkiem Spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności lokalu Spółdzielnia zawiera  umowę o budowę lokalu. Umowa zawarta w formie pisemnej  pod rygorem nieważności, powinna zobowiązać strony do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu, a ponadto powinna zawierać:

             1. zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania                    

                 inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu             

                 budowlanego określonego w umowie,

              2.  inne  postanowienia wynikające z regulaminu obowiązującego w Spółdzielni,

              3.  określenia zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego,                   

                   które   będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy  lokalu,

              4. określenie rodzaju położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego             

                  przynależnych,

              5. określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,

              6. zobowiązanie członka do poniesienia kosztów zawarcia umowy notarialnej.

 

2. Członek Spółdzielni ubiegający się o ustanowienie odrębnej własności lokalu wnosi 

    wkład budowlany w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających               

    na jego lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego                  

    przez Spółdzielnie kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest            

    obowiązany do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego         

    lokal.

 

 

§ 24

 

1. Z chwilą umowy,  o której mowa w § 23, powstaje roszczenie o ustanowienie odrębnej                      

    własności lokalu zwanej dalej ''ekspektatywą odrębnej własności lokalu''. Ekspektywa                    

    odrębnej własności lokalu jest zbywalna, wraz z wkładem budowlanym albo jego         

    wniesioną częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.

 

2. Nabycie ekspektywy  odrębnej własności lokalu obejmuje również wniesiony wkład 

    budowlany albo jego część i staje się skuteczne z chwilą przyjęcia w poczet członków   

    nabywcy lub spadkobiercy, z tym że w razie kolejnego zbycia ekspektywy  przez    

    przyjęcie poprzedniego nabywcy w poczet członków zbycie to staje się skuteczne z 

    chwilą przyjęcia nabywcy w poczet członków.

 

3. Umowa zbycia ekspaktywy  odrębnej własności lokalu powinna być zawarta w formie           

    aktu notarialnego.

 

 

§ 25

 

1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia członka                                            

    Spółdzielni, lub Spółdzielnie.

 

2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę  lokalu, gdy członek Spółdzielni lub 

    jego następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzymał tych warunków   

    umowy określonych w § 23 ust.1 pkt.1 i 5, których dalsza realizacja  zadania     

    inwestycyjnego lub ustanowienia odrębnej własności lokali wzniesionych w ramach      

    wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłaby niemożliwa lub poważnie     

    utrudniona

 

 3. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału                              

     kalendarzowego, chyba że strony postanowią inaczej.

 

 

 

 

 

 

                                                                       § 26

 

1.  Spółdzielnia ustanawia na rzecz członka odrębną własność lokalu najpóźniej w terminie               

     3 miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów  jest   

     wymagane pozwolenie na użytkowanie – najpóźniej w terminie miesiąca od uzyskania  

      tego pozwolenia. Na żądanie członka Spółdzielnia ustanawia takie prawo w chwili,                  

      gdy możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu, ze względu na stan realizacji           

      inwestycji.

 

2. Ustanowienie odrębnej własności lokalu, może nastąpić na rzecz małżonków albo osób        

    wskazanych przez członka Spółdzielni, które wspólnie z nim ubiegają się o ustanowienie        

    takiego prawa.

 

 

 

                                                                       § 27

 

1. Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali może być zawarta przez Spółdzielnię                

    łącznie ze wszystkimi członkami, którzy ubiegają się o  ustanowienie takiego prawa wraz  

    ze związanymi z nim udziałami w nieruchomości. W takim wypadku wysokość udziałów             

    w nieruchomości wspólnej określa ta umowa.

 

2. Nieruchomość, w której wyodrębnia się własność lokali, może być zabudowana również          

    więcej niż jednym budynkiem, stosownie do postanowień umowy, o której mowa w ust.1.

                      

 

                                                                       § 28

 

1. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia  w poczet członków niebędącego jej członkiem            

    właściciela lokalu podlegającego przepisom ustawy, w tym także nabywcy prawa 

    odrębnej własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.

 

2. Osoba, której przysługuje prawo odrębnej własności lokalu zobowiązana jest                                                                                        

     poinformować Spółdzielnię o zbyciu tego prawa.

 

 

                                                                      § 29

 

Właściciel lokalu niebędący członkiem Spółdzielni może zaskarżyć do sądu uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w takim zakresie, w jakim dotyczy jego prawa odrębnej własności lokalu. Przepisy art. 42 ustawy -''Prawa Spółdzielczego'' stosuje się odpowiednio.

 

 

                                                                       § 30

 

1.  Jeżeli w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości     

     została wyodrębniona własność wszystkich lokali, po wyodrębnieniu  własności      

     ostatniego lokalu stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności  

     lokali, niezależnie od pozostawienia przez właścicieli członkami spółdzielni.

 

2. Do rozliczeń między właścicielami, o których mowa w ust.1, a Spółdzielnią

    stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego o zniesieniu współwłasności.

 

 

                                                                      § 31

 

Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali może być zawarta przez Spółdzielnię wyłącznie, gdy nieruchomość  gruntu na której położony budynek lub zespół budynków jest własnością, lub znajduje się w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni.

 

 

 

                                        § 32

 

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy               

    ustawy o własności lokali z zastrzeżeniem ust.2

 

2. Zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność Spółdzielni jest           

    wykonywany przez Spółdzielnię jak Zarząd powierzony, o którym mowa w art.18 ust.1             

    ustawy o  własności lokali choćby właściciele lokali nie byli członkami Spółdzielni          

    z zastrzeżeniem art. 24 i art. 26 ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych.

 

 

                 C. SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO  LOKALU

 

§ 33

 

1. Spółdzielcze własnościowe  prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na    

    spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym  prawem  rzeczowym.

 

2. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład 

    Budowlany.  Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest niemożliwe. 

    Zbycie prawa do części lokalu jest nieważne. Przedmiotem zbycia może być ułamkowa    

    część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

 

3. Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wymaga formy aktu              

    notarialnego pod rygorem nieważności.

 

                                       

                                               D. ZAMIANA MIESZKAŃ

 

§ 34

 

1. Spółdzielnia w granicach istniejących możliwości realizuje wnioski o zamianę mieszkań    

    na mieszkania odpowiadające uzasadnionym potrzebom członków i ich rodzin.

 

2. Zamiany mieszkań stanowiących mienie Spółdzielni dokonuje Zarząd na wniosek  

    zainteresowanych członków.

 

 

 

                                                                        § 35

 

Spółdzielnia jest zobowiązana umożliwić członkom zamiany lokali mieszkalnych

między sobą oraz osobami  zajmującymi lokale nie stanowiące własności Spółdzielni jeśli spełniają wymogi Statutu.

     

 

                                                                        § 36

 

1. Odzyskany przez Spółdzielnię lokal mieszkalny, wolny w sensie prawnym może być   

    przez Spółdzielnię przydzielony na rzecz członka oczekującego Spółdzielni na               

    warunkach spółdzielczego, lokatorskiego prawa  do lokalu lub prawa odrębnej

    własności lokalu.

 

2. Po  wyczerpaniu ofert przedkładanych członkom oczekującym Spółdzielnia może

    sprzedać lokal, o którym mowa w ust. 1.  Tryb sprzedaży lokalu odzyskanego przez        

    Spółdzielnię określa regulamin obowiązujący w Spółdzielni.

 

3. Przy rozliczeniach z członkami w związku z zamianą mieszkań oraz przy określaniu

    zobowiązań finansowych z tego tytułu, stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu

    o wnoszeniu i zwrocie wkładów.

 

                                                                       § 37

 

Spółdzielnia prowadzi ewidencję wniosków o zamianie mieszkań i udostępnia je osobom zainteresowanym.

 

 

 

                             E. UŻYWANIE  LOKALI  MIESZKALNYCH

 

                                                                       § 38

 

1.Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie członka albo osobę nie będącą 

    członkiem spółdzielni, której przysługuje własnościowe prawo do lokalu całego lub 

    części lokalu nie wymaga zgody spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą        

   sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu, bądź jego części. Jeżeli wynajęcie    

   lub oddania w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz spółdzielni 

   osoby te obowiązane są do pisemnego powiadomienia spółdzielni o tej czynności.

 

2. Umowy zawarte przez członka albo osobę nie będącą członkiem spółdzielni, którym      

    przysługuje spółdzielcze prawo do tego lokalu, w sprawie korzystania z lokalu lub jego 

    części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego prawa do tego lokalu.

 

3. Wynajmowanie lub oddanie w bezpłatne używanie przez członka spółdzielczego,       

    lokatorskiego prawa do lokalu określa § 21 niniejszego Statutu.

 

 

 

 

 

                                                                        § 39

 

Zasady używania lokali w domach Spółdzielni oraz zasady porządku domowego

i współżycia mieszkańców określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

 

 

 

 

      F. NAPRAWY WEWNĄTRZ LOKALI OBCIĄŻAJĄCE SPÓŁDZIELNIĘ

                                                    I  CZŁONKÓW

 

                                                                      § 40

 

1.Podstawowy zakres obowiązków Spółdzielni w odniesieniu do napraw wewnątrz lokali      

   obejmuje naprawy i wymiany wewnętrznej instalacji wodociągowej do  wodomierza          

   w lokalu, gazowej do licznika gazu w lokalu bez urządzeń odbiorczych, a także naprawy                 

   i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej do poziomego rozgałęzienia na lokale,      

   instalacji elektrycznej do licznika energii elektrycznej – z wyjątkiem osprzętu, a także   

  przeglądy instalacji gazowej, elektrycznej oraz sprawdzanie drożności ciągów spalinowych                                          

   i wentylacyjnych oraz usuwania nieprawidłowości ujawnionych  w trakcie przeglądu.

 

2. Spółdzielnia może rozszerzyć swoje obowiązki odnośnie napraw i wymiany wewnątrz     

    lokalu, poza zakres określony w ust.1 o ile zapewni  na ten cel dodatkowe odpisy na                                

    fundusz remontowy.

 

3. Naprawy wewnątrz lokali nie zaliczane do obowiązków Spółdzielni obciążają członków            

    zajmujących te lokale. W szczególności do obowiązków członka w zakresie napraw             

    wewnątrz lokalu zalicza się:

  1) naprawy i wymianę podłóg, posadzek wykładzin podłogowych oraz ścian                         

      okładzin  ceramicznych,

 2) naprawy i wymiany okien,

 3) naprawy urządzeń techniczno-sanitarnych w lokalu łącznie z wymianą tych

                   urządzeń,

 4) malowanie lub tapetowanie ścian i sufitów oraz naprawę uszkodzonych tynków

                    i sufitów,

  5) malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli ,urządzeń kuchennych,          

      sanitarnych w celu zabezpieczenia przed korozja,

      6)   naprawa i wymiana wewnętrzna lokalu instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej,

       gazowej i elektrycznej.

 

4.Naprawa wszelkich urządzeń wewnątrz lokalu zepsutych z winy członka lub osób                        

    z nim mieszkających. obciąża członka Spółdzielni.

 

5.Naprawy wewnątrz lokalu zaliczane do obowiązków członka oraz odnowienie lokalu   

    mogą być wykonane przez Spółdzielnię tylko za odpłatnością zainteresowanego członka 

    poza opłatami uiszczanymi za używanie lokalu.

 

6.Szczegółowe zasady podziału obowiązków odnośnie do napraw wewnątrz lokali określa  

    Regulamin obowiązujący w Spółdzielni.

 

 

                        G. ROZLICZENIA Z TYTUŁU DODATKOWEGO

                                           WYPOSAŻENIA LOKALU

 

 

                                                                   § 41

 

1. Przez dodatkowe wyposażenia mieszkań rozumie się nakłady poniesione przez

    Spółdzielnię w procesie inwestycyjnym ze środków przyszłych użytkowników lub    

    bezpośrednio przez członków z własnych środków na wyposażenie i wykończenie 

    mieszkań mające charakter trwały i podnoszący wartość użytkową mieszkania.

 

2. Dodatkowe wyposażenie  i wykończenie mieszkań, jeżeli nie jest wykonane

    za pośrednictwem Spółdzielni, wymaga zgody Spółdzielni wówczas, gdy połączone jest              

    ze zmianami w układzie funkcjonalno-użytkowym lokalu lub zmianami konstrukcyjnymi.

 

3. Rozliczenia z tytułu dodatkowego wyposażenia lokalu dokonuje się zgodnie                         

    z zasadami wnoszenia i zwrotu wkładu, gdyż ujęte jest ono w cenie rynkowej  lokalu.

      

 

                                  H.  OPŁATY ZA UŻYWANIE LOKALI

 

                                                                    § 42

 

1. Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa  do lokali,                                   

    są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją                                        

    i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacje                         

    i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat         

    zgodnie z postanowieniami Statutu.

 

2. Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć                             

    w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i  utrzymaniem  ich lokali, eksploatacja            

    i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacja i utrzymaniem nieruchomości         

    stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami        

    Statutu.

 

3. Członkowie Spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego       

    lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu,                     

    są obowiązani uczestniczyć w  pokrywaniu kosztów budowy lokali przez wnoszenie        

    wkładów mieszkaniowych lub budowlanych. Od chwili postawienia im lokali do    

    dyspozycji uiszczają oni opłaty określone w ust.1 albo 2.

 

4. Właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni są obowiązani uczestniczyć                      

    w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją   

    i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć                       

    w wydatkach związanych z eksploatacja i utrzymaniem nieruchomości stanowiących 

    mienie Spółdzielni, które przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby    

    zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wynikają przez       

    uiszczenie opłat na takich samych zasadach jak członkowi Spółdzielni z zastrzeżeniem           

    art. 5 ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych.

 

 

5. Członkowie Spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną         

    oświatową i kulturalna prowadzona przez spółdzielnię.  Właściciele nie będący członkami                  

    oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze 

    własnościowe prawa do lokali, mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na       

    podstawie umów zawieranych ze Spółdzielnią.

 

                      

                                                                     § 43

 

1. Członkowie  Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze, lokatorskie i własnościowe 

    prawa do lokali mieszkalnych, wnoszą do Spółdzielni opłaty na pokrycie kosztów     

    eksploatacji i utrzymania nieruchomości, w których znajdują się ich lokale w częściach    

    przypadających na ich lokale eksploatacji i utrzymania  nieruchomości stanowiących         

    mienie Spółdzielni oraz zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów, a  także pokrycie    

    kosztów działalności społecznej, prowadzonej przez  Spółdzielnie.

 

2. Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali wnoszą do Spółdzielni opłaty na        

    pokrycie kosztów utrzymania ich lokali, eksploatacji i utrzymania nieruchomości                    

    wspólnych i stanowiących mienie Spółdzielni ,oraz zobowiązań Spółdzielni  z innych        

    tytułów, a także na pokrycie kosztów działalności społecznej prowadzonej przez   

    Spółdzielnię.

 

3. Koszty eksploatacji i utrzymania, o których mowa wyżej w ust.1 i 2 obejmują                                       

    w szczególności koszty administrowania nieruchomości, koszty dostawy energii cieplnej  

    (na potrzeby ogrzewania lokalu i podgrzewania wody), eksploatacji dźwigów o ile są                     

     w budynku oraz anteny zbiorczej w przypadku, gdy nie ma instalacji telewizji kablowej.                   

     Koszty podatku od nieruchomości i koszt wieczystej dzierżawy, dostawy wody                           

     i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, domofonów oraz odpisy na fundusz        

     remontów i termomodernizacyjny Spółdzielni.

 

4. Koszt eksploatacji utrzymania nieruchomości wspólnych, o których mowa w ust.2 ustala 

    się proporcjonalnie do udziału właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości 

    wspólnej. Udział właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej odpowiada  stosunkowi                    

     powierzchni użytkowej lokalu, wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do          

     łącznej powierzchni wszystkich  lokali, wraz z pomieszczeniami przynależnymi                     

     w budynku bądź budynkach stanowiących odrębna  /wydzieloną / nieruchomość.

 

5. Wysokość opłat, o których mowa w  ust.1 i 2 ustalona na podstawie planu kosztów 

    gospodarki zasobami mieszkaniowymi, przewidzianych do poniesienia w danym roku              

    w skali wyodrębnionej nieruchomości jednobudynkowej, lub wielobudynkowej.

 

6. Szczegółowe zasady ustalania planu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi,               

    ich rozliczania oraz zasady ustalania wysokości opłat za lokale określa regulamin                                             

    wewnętrzny, obowiązujący w Spółdzielni. Regulamin ten powinien m.in. określić     

    jednostkę  rozliczeniową kosztów. Jednostką ta jest 1m2 powierzchni użytkowej lokalu,                   

    a w odniesieniu do niektórych elementów kosztów liczba osób zamieszkałych w lokalu,                

    a w przypadku dostaw wody – wskazania urządzeń pomiarowych.

 

7. Różnica między faktycznymi kosztami i faktycznymi przychodami gospodarki, zasobami 

    mieszkaniowymi w wyodrębnionej nieruchomości zwiększa odpowiednio koszty lub   

    przychody tej gospodarki w roku następnym.

                                                                      § 44

 

O   zmianie wysokości opłat spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, o których mowa w § 43  co najmniej na 3 miesiące naprzód   na koniec miesiąca     kalendarzowego. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie. W przypadku zmiany wysokości opłat     na pokrycie kosztów  niezależnych od spółdzielni, w szczególności energii, gazu, wody          oraz odbioru ścieków odpadów   i nieczystości ciekłych, spółdzielnia jest obowiązana     zawiadomić osoby, o których mowa w ust.1-2 i 4, co najmniej  na 14 dni przed      upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca  poprzedzającego ten termin.

 

 

                                                                     § 45

 

1. Za opłaty, o których mowa wyżej w § 43 i 44 solidarnie z członkami Spółdzielni lub             

    właścicielami lokali nie będącymi członkami Spółdzielni odpowiadają:

    1) stale zamieszkujące z nimi osoby pełnoletnie, z wyjątkiem  pełnoletnich                 

         zstępnych pozostających na ich  utrzymaniu, a także osoby faktycznie               

         korzystające   z lokalu,

  2) osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze

                           własnościowe  prawo do lokalu. z góry do dnia 20 każdego miesiąca.

 

2. Obowiązek uiszczania opłat powstaje z dniem  postawienia członkowi lub najemcy do    

    dyspozycji lokalu, a ustaje z dniem zakończenia remontu lokalu przed oddaniem go 

     następnemu członkowi, a gdy wykonanie remontu zostało zlecone Spółdzielni – później 

     niż po upływie 14 dni od opróżnienia lokalu przez członka i osoby wspólnie z nim 

     zamieszkałe.

 

4. Od nie wpłaconych w terminie należności, o których mowa wyżej w § 43 Spółdzielnia 

    pobiera odsetki w wysokości ustawowej.

 

5. Członek ani najemca nie może potrąć swoich należności od Spółdzielni z opłat za          

    używanie lokali.

 

6. Spółdzielnia ma obowiązek windykować zaległe opłaty, o których mowa  w § 43 i 44.                                               

    Do celów windykacyjnych Spółdzielnia prowadzi rejestr dłużników.

 

 

                                                                        § 46

 

Do zobowiązań i długów Spółdzielni  z innych tytułów o których mowa  w § 14     Statutu

należy naliczyć w szczególności :

–        spłaty odsetek i kredytów ,gwarancji i poręczeń

–        koszty określenia przedmiotu odrębnej własności wszystkich lokali mieszkalnych,

–        odsetki ustawowe ,umowne i od należności publiczno-prawnych

 

 

 

 

 

                                        I . WYNAJMOWANIE  MIESZKAŃ

 

                                                                  § 47

 

1. Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne w budynkach stanowiących własność 

    Spółdzielni, a wybudowanych z przeznaczeniem na najem.

 

2. Spółdzielnia  może wynajmować lokale, do których nie może ustanowić spółdzielczych   

    praw do lokalu lub prawa odrębnej własności, ze względu na jego cechy techniczno- 

    użytkowe lub brak popytu.

 

3. Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne członkom Spółdzielni i osobom nie         

    będącym członkami Spółdzielni.

 

4. Pierwszeństwo wynajęcia lokali mieszkalnych przysługuje członkom Spółdzielni.

 

5. Po wyczerpaniu ofert przedkładanych członkom Spółdzielni może przedłożyć oferty   

    innym osobom.

 

6. Najemcę wybiera się w drodze przetargu.

 

 

                            VI.   USTANIE CZŁONKOSTWA

 

 

                                 § 48

 

Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek :

1.      wystąpienia członka

2.      wykluczenia członka

3.      wykreślenia członka

 

                                                                    § 49

 

1. Członek może wystąpić ze Spółdzielni w każdym czasie za wypowiedzeniem złożonym                                

    Zarządowi, które pod rygorem nieważności powinno być dokonane na piśmie.

 

2. Okres wypowiedzenia wynosi 7 dni i rozpoczyna się od następnego dnia po złożeniu 

    wypowiedzenia.

 

3. Za datę wystąpienia członka ze Spółdzielni uważa się następny dzień po upływie okresu                

    wypowiedzenia.

 

                                                                       § 50

 

1. W razie zmiany miejsca stałego zamieszkania i przystąpienia w nowym miejscu  

    zamieszkania do Spółdzielni Mieszkaniowej członek może wystąpić ze Spółdzielni bez

    uprzedniego wypowiedzenia.

 

2. Członek występujący i przystępujący w drugiej połowie roku obrachunkowego   

    uczestniczy w jej stratach powstałych w tym roku, jak gdyby był nadal jej    członkiem.

                                                                       § 51

 

1. Członek może być wykluczony ze Spółdzielni w przypadku, gdy z jego winy umyślnej 

    lub rażącego niedbalstwa, dalsze pozostawienie w Spółdzielni nie da się pogodzić                        

    z postanowieniami Statutu lub z dobrymi obyczajami.

 

2. Wykluczenie może nastąpić w szczególności, gdy członek:

1) świadomie szkodzi Spółdzielni lub działa wbrew jej interesom,

                      2) poważnie narusza zasady współżycia społecznego,

                      3) uporczywie narusza postanowienia Statutu, regulaminów i  innych          

                          uchwał organów Spółdzielni,

                      4) uporczywie uchyla się od wykonywania istotnych zobowiązań wobec

                          Spółdzielni, a zwłaszcza nie uiszcza  na bieżąco należnych opłat za

                          używanie lokalu w szczególności zalegając z opłatami na rzecz                  

                          Spółdzielni za okres   3 miesięcy,

                      5) świadomie wprowadza Spółdzielnię w błąd w celu nabycia określonych                           

                           uprawnień,

                      6) dewastuje lokal lub uporczywie narusza spokój  innych użytkowników   

                           lokalu,

                       7) nie udostępnia mieszkania w celu przeprowadzenia koniecznego          

                           remontu lub modernizacji,

                       8) pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu niezgodnie                                               

                           z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do    

                           powstania lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego 

                           korzystania  przez mieszkańców,

                       9) wykracza w sposób rażący lub  uporczywy przeciwko porządkowi

                           domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali.

                                                               

 

                                                                        § 52

 

1. Członek Spółdzielni nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn od niego nie                

    zawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z rejestru członków         

    Spółdzielni.

 

2. Wykreślenie może nastąpić w szczególności:

                     1) śmierci członka,

                        2) nie wpłacenia w terminie wpisowego lub udziału oraz utraty udziału,

                          3) utraty uprawnień do lokalu w wyniku postępowania  egzekucyjnego,

                      4) niemożliwości nawiązania kontaktu Spółdzielni z członkiem,                                  

                          z  przyczyn    leżącej po stronie członka,

                      5) zbycia lokalu,

                      6) uchyla się od wykonywania zobowiązań wobec Spółdzielni,                                                     

                          a   zwłaszcza    nie uiszcza na bieżąco należnych opłat i rat kredytu,

                      7) zaistnienia sytuacji opisanej w § 30 Statutu i  niewykonywanie                                       

                          zarządu  przez Spółdzielnię,

                          8) gdy członek posiadający własność lokalu w nieruchomości, do                                                                       

                               zarządzania  której na mocy §  30 mają zastosowanie przepisy o            

                               własności lokalu zbył prawo odrębnej własności lokalu, jeżeli było to 

                               jego jedyne prawo do lokalu w nieruchomości zarządzanej przez   

                                          Spółdzielnię,

                   9)    gdy członek utracił prawo do lokalu w wyniku podziału.

                                                                    

                                                       

                                                                        § 53

 

1. Wykluczenie  lub wykreślenie członka z rejestru członka dokonuje Rada    Nadzorcza po          

    uprzednim wysłuchaniu wyjaśnień  zainteresowanego członka. W przypadkach  

    określonych w § 56  ust.2 pkt. 1 i 2   wykreślenia dokonuje Zarząd.

 

2. Wykluczenie lub wykreślenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia członkowi  (lub            

    osobie najbliższej członka w przypadku określonym w § 52 ust2  pkt. Statutu) 

    zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu wraz z uzasadnieniem  i pouczeniem            

    o trybie i terminie wniesienia odwołania. Zawiadomienia dokonuje się na piśmie w ciągu       

    14 dni od podjęcia decyzji i doręczenia  członkowi bezpośrednio za pokwitowaniem lub 

    przez pocztę listem poleconym. Zawiadomienia zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez 

    członka zmiany podanego przez niego adresu lub też nie podjęte w terminie maja moc 

    prawną doręczenia.

 

 

3. Wykluczonemu lub wykreślonemu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego      

    Zgromadzenia w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu lub 

    wykreśleniu oraz prawo  uczestniczenia w jego obradach przy rozpatrywaniu odwołania 

    oraz popieranie na Walnym Zgromadzeniu Członków tegoż odwołania. Odwołanie 

    powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków jeżeli zostało 

    złożone co najmniej na 30 dni przed jego zwołaniem . O terminie Walnego Zgromadzenia 

    Członków odwołujący się, powinien być zawiadomiony pod wskazanym przez niego 

    adresem na 7 dni przed tym terminem.

 

4. Wykluczonemu lub wykreślonemu członkowi przysługuje prawo zaskarżenia uchwały 

    Rady Nadzorczej do sądu w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia uchwały z 

    uzasadnieniem.

 

 

5. Osoba może być przyjęta ponownie w poczet członków, jeżeli ustały przyczyny będące    

    podstawą pozbawienia członkostwa, a w ciągu 12 miesięcy wykonuje zobowiązania 

    wobec Spółdzielni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               VII.   SKUTKI  USTANIA  CZŁONKOSTWA

 

 

 

                         A. WYGAŚNIĘCIE SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO               

                                                  PRAWA DO LOKALU

 

 

                                                     §  54

 

1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania    

    członkostwa. W wypadku gdy przysługuje ono małżonkom, wygaśnięcie prawa następuje     

    z chwilą ustania członkostwa obojga    małżonków.

 

2. Po wygaśnięciu tytułu prawnego do lokalu ,członek oraz mieszkający w tym lokalu     

    osoby, które prawa swoje wywodzą od członka, obowiązane są do opróżnienia lokalu          

    w terminie 3 miesięcy od wygaśnięcia prawa do przekazania lokalu Spółdzielni.    

    Spółdzielnia nie ma obowiązku dostarczania innego lokalu.

                                             

                                                                  § 55

 

1. Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub  po unieważnieniu małżeństwa,                

    małżonkowie  powinni w terminie jednego roku zawiadomić Spółdzielnię  któremu z nich                                  

    przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu  mieszkalnego albo dowód  wszczęcia   

    postępowania sądowego o podział tego    prawa. Były małżonek  nie będący członkiem 

    Spółdzielni powinien złożyć    deklarację członkowską w terminie 3 miesięcy od dnia          

    w którym przypadło       mu prawo do lokalu. Byłemu małżonkowi przysługuje roszczenie   

    o przyjęcie     w poczet członków Spółdzielni.

 

2. Jeżeli małżonkowie nie dokonują czynności, o których mowa w ust.1, Spółdzielnia       

    wyznaczy im w tym celu dodatkowy termin, nie  krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając            

    o skutkach, jakie może spowodować jego    niezachowanie. Po bezskutecznym upływie    

    tego terminu spółdzielnia  może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego,      

    lokatorskiego prawa do   lokalu.

 

 

                                                                             § 56

 

1. Z  chwila śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu                       

         mieszkalnego, które przysługiwało obojgu  małżonkom przypada drugiemu          

         małżonkowi. Małżonek  ten  jeżeli nie jest członkiem Spółdzielni powinien w terminie   

         jednego roku od dnia śmierci współmałżonka złożyć deklaracje członkowską.     

         Małżonkowi zmarłego członka przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków        

         Spółdzielni. Powyższy przepis § 56 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

2. Przepis ust. 1  nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładów.

 

 

 

 

 

                                                                          § 57

 

1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego, lokatorskiego  prawa do lokalu mieszkalnego        

    w następstwie nie dokonania czynności o których mowa wyżej w § 56 ust.2 roszczenia              

    o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego             

    lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują dzieciom i innym osobom    

    bliskim zamieszkałym razem z byłymi    małżonkami lub jednym z nich.

 

2. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego, lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego         

    w następstwie ustania członkostwa lub nie dokonania czynności o których mowa w § 57    

    roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego        

    lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują małżonkowi i innym osobom      

    bliskim, zamieszkałym razem z byłym członkiem.

 

 

3. W wypadku ustania członkostwa w okresie  oczekiwania na zawarcie umowy                         

    o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego osobom                    

    o których mowa w ust.2, które miały wspólnie z członkiem zamieszkać w tym lokalu    

    przysługują roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy zgodnie                             

    z postanowieniami umowy o budowę lokalu.

 

4. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust.1-3 konieczne jest złożenie w terminie     

    jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do       

    zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu    

    mieszkalnego. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd                         

    w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez     

    Spółdzielnię terminu wystąpienia do Sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.

 

 

5. Osoba przyjęta w poczet członków Spółdzielni w wypadku, o którym mowa w ust.3 staje          

    się strona umowy o budowę lokalu wiążącej osobę, której członkostwo ustało.

 

 

        

               

                 

            B. WYGAŚNIĘCIE WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

 

 

                                                             § 58

 

W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w art. ust.1,1,1,         i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, rażącego lub uporczywego wykraczania     osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo    niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub     nieruchomości wspólnej uciążliwym przepis art. 16 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o     własności  lokali stosuje się odpowiednio.          Z żądaniem, o którym mowa w tym    przepisie, występuje Zarząd Spółdzielni na wniosek Rady Nadzorczej.

 

 

 

                                                             §  59

 

1. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców                           

    powinni oni w terminie jednego roku od dnia  otwarcia spadku, wyznaczyć spośród   

    siebie pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych związanych                                   

    z wykonywaniem tego prawa, włącznie z zawarciem w ich imieniu umowy                           

    o przeniesienie własności lokalu. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, na   

    wniosek spadkobierców lub Spółdzielni sąd w postępowaniu nieprocesowym   

    wyznaczy przedstawiciela.

 

2. W razie śmierci jednego z małżonków którym  spółdzielcze własnościowe prawo do    

    lokalu przysługiwało wspólnie, przepis ust.1 stosuje się odpowiednio.

 

 

                                                                    § 60

 

1. W razie śmierci członka przed przydzieleniem lokalu, wkład budowlany wraz                                  

    z związanymi z nim uprawnieniami przechodzi na spadkobierców.

 

2. Roszczenie o zwrot wkładu mieszkaniowego jest zbywalne i podlega egzekucji.

 

 

                                                                     § 61

 

Opróżnienie lokalu, do którego  prawo wygasło następuje w trybie i na warunkach  określonych w § 55 ust.2.

 

 

 

C.    ROZLICZENIE Z TYTUŁÓW UDZIAŁÓW,

WKŁADÓW I RÓWNOWARTOŚCI

   SPÓŁDZIELCZEGO PRAWA DO LOKALU

 

                                 

                                                    § 62

 

1. W razie wygaśnięcia prawa do lokalu członkowi lub spadkobiercom zmarłego  członka             

    przysługuje, po potrąceniu należności przypadających Spółdzielni:

1) w przypadku lokatorskiego prawa do lokalu – zwrot udziału i    wkładu                                               

     mieszkaniowego,

                     2) w przypadku własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i użytkowego –       

                          zwrot udziału i równowartości spółdzielczego prawa do lokalu.

 

 2. W razie ustania członkostwa przed uzyskaniem lokatorskiego prawa do  lokalu     byłemu   

    członkowi lub spadkobiercom zmarłego członka jeżeli nie uzyskali  członkostwa,                               

    przysługuje zwrot kwot wpłaconych na poczet wkładu    mieszkaniowego.

             

 3. W razie ustania członkostwa z innych przyczyn niż śmierć przed    uzyskaniem                                          

     własnościowego prawa do lokalu lub zamieszkaniem przez członka w      przydzielonym           

     mu lokalu, byłemu członkowi przysługuje zwrot kwot wpłaconych   na wkład         

    budowlany.

 4. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio do spółdzielczych praw do lokali

     użytkowych.

 

  5.Wpisowe nie podlega zwrotowi.

 

                                                                    § 63

 

  Rozliczenie z byłym członkiem lub ze spadkobiercami zmarłego członka  powinno być

   dokonane:

1)      z tytułu udziałów – na  podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego      tego roku w którym członek przestał należeć do Spółdzielni,

2)      z tytułu wkładu mieszkaniowego – na dzień ustania członkostwa /wygaśnięcie spółdzielczego prawa do lokalu/

3)      z tytułu równowartości własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i użytkowego – na dzień wygaśnięcia tego prawa,

4)      z tytułu wpłaconych kwot na poczet wkładu mieszkaniowego lub budowlanego na dzień ustania członkostwa.

              

 

                                                                        § 64

 

1. Wypłata kwot należnych byłemu członkowi, spadkobiercom zmarłego członka lub     

    prawnym następcom członka – osoby prawnej, powinna być dokonana:                                                                         

                                  1) z tytułu udziałów w ciągu 1 miesiąca od dnia zatwierdzenia sprawozdania

                                      finansowego przez Walne Zgromadzenie Członków,

                                  2) z tytułu wkładu mieszkaniowego – nie później niż w ciągu 3 miesięcy od                               

                                      dnia wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu, a w razie wszczęcia

                                      postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, nie później niż w ciągu

                                      3 miesięcy od dnia zawiadomienia Spółdzielni o stwierdzenie nabycia

                                      spadku,

                       3) z tytułu równowartości własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

                                       lub użytkowego w ciągu 3 miesięcy od daty wygaśnięcia tego prawa

                                       nie wcześniej niż w dacie wniesienia wkładu budowlanego, przez

                                       nabywcę wyłonionego w drodze przetargu, a w razie wszczęcia

                                       postępowania o stwierdzenie nabycia spadku nie później niż w ciągu

                                       3 miesięcy od zawiadomienia Spółdzielni o stwierdzeniu nabycia spadku,

                                   4) z tytułu kwot wniesionych na poczet wkładu mieszkaniowego lub

                                       budowlanego – w ciągu 3 miesięcy od dnia ustania członkostwa.

 

              2. Warunkiem wpłaty wkładu mieszkaniowego lub jego części lub wartości wkładu                    

                  budowlanego lub jego części jest opróżnienie lokalu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               VIII.  ORGANY SPÓŁDZIELNI

 

                                                    § 65

 

1. Organami Spółdzielni są:

                            1) Walne Zgromadzenie Członków,

                            2) Rada Nadzorcza,

                            3) Zarząd

 

2. Wybory do organów Spółdzielni, o których mowa wyżej w ust.1 dokonywane są                          

   w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów, zgłoszonych  spośród      

   członków Spółdzielni. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.

 

3. Do organów Spółdzielni wchodzą kandydaci, którzy otrzymali w wyborach największą            

    ilość głosów.

 

4. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów w wyborach do organów Spółdzielni                                                        

    i przy podejmowaniu innych uchwał przez organy Spółdzielni uwzględnia się tylko głosy                

    oddane za i przeciw uchwale.

 

 

5. Tryb zwoływania posiedzeń organów Spółdzielni oraz sposób i warunki podejmowania        

    uchwał przez te organy określa Statut oraz przewidziane w nim regulaminy tych organów.

 

 

                                   A.  WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

 

                                                                  §  66

 

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Spółdzielni.

 

2. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków tylko osobiście. Osoby          

    ubezwłasnowolnione i osoby małoletnie biorą udział  w Walnym    Zgromadzeniu           

   Członków przez swoich opiekunów lub przedstawicieli ustawowych, a osoby prawne           

    przez ustanowionych w ten celu pełnomocników. Pełnomocnik nie może zastępować        

    więcej niż jednego członka.

 

3. Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość udziałów.

 

4. W Walnym Zgromadzeniu Członków mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym             

   przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz            

   Przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielni.

 

5. Członek ma prawo do korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy         

   eksperta. Osoby, z pomocy których korzysta członek nie są uprawnione do zabierania        

   głosu.

 

 

 

                                                                  § 67

 

1. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia Członków należą:

1.      uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej i społeczno –  kulturalnej;

2.      rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzenie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosku członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielenie absolutorium członkom Zarządu;

3.      rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowania uchwał w tym zakresie;

4.      podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat;

5.      podejmowanie uchwał w sprawie zbycia, nabycia lub obciążenia nieruchomości, zbycia zakładu, lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej;

6.      oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań ,jaką Spółdzielnia może zaciągnąć;

7.      podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni, a także przyłączenia jej jednostki organizacyjnej do innej  Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni;

8.      rozpatrywanie  w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji;

9.      uchwalanie Statutu  i jego zmian;

10.  uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków oraz regulaminu Rady Nadzorczej;

11.  wybór i odwołanie Członków Rady  Nadzorczej;

12.  ustalenie zasad wynagradzania za pracę Rady Nadzorczej;

13.  podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji gospodarczych i wystąpienia z nich;

14.  podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku Spółdzielni;

15.  wybór delegatów na Zjazd Zawiązku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona;

16.  upoważnienie zarządu do zaciągania kredytów bankowych i podejmowania zobowiązań finansowych określonych uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.

 

 

                                                                    § 68

 

1. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku, najpóźniej                    

    do dnia 30 czerwca. Walne Zgromadzenie Członków  z ważnych powodów może być        

    zwołane przez Zarząd w każdym czasie.

 

2. Zarząd obowiązany jest także zwołać Walne Zgromadzenie Członków na żądanie:

–        Rady Nadzorczej,

–        przynajmniej 1/10 członków Spółdzielni

 

 

 

 

3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków powinno być złożone na piśmie                

    z podaniem celu złożenia. Walne Zgromadzenie w przypadkach określonych                             

    w ust.3 powinno być zwołane w takim terminie, aby mogło się odbyć w ciągu 6 tygodni             

    od dnia wniesienia żądania.

 

4. Jeżeli to nie nastąpi ,może je zwołać Rada Nadzorcza, Związek Rewizyjny, w którym          

    Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni.

 

5. Uprawnieni do żądania  zwołania Walnego Zgromadzenia Członków mogą również żądać          

    umieszczenia oznaczonych spraw w porządku jego obrad, pod warunkiem wystąpienia                

    z tym żądaniem co najmniej 12 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków.

 

                                                                      § 69

 

1. O  czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia  lub jego części zawiadamia         

    się wszystkich członków na piśmie co najmniej  21 dni przed terminem posiedzenia        

    walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części. Zawiadomienie powinno zawierać czas,          

    miejsce, porządek obrad oraz informacje o miejscu wyłożenia sprawozdań i projektów         

    uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie do zapoznania się z tymi     

    dokumentami.

 

2. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad walnego 

    zgromadzenia lub jego części mają prawo zgłaszać: Rada Nadzorcza i członkowie.   

    Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być 

    wykładane co najmniej 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej  

    części.

 

3. Członkowie mają  prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust.2                

    w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego pierwszej     

   części. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co       

   najmniej 10 członków.

 

4. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni 

    przed posiedzeniem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części.

 

5. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod     

    głosowanie na walnym zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez 

    członków spółdzielni.

 

 

                                                                      § 70

 

1. Walne Zgromadzenie Członków może podejmować uchwały jedynie w sprawach     

   objętych porządkiem obrad, w podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób        

   określony w paragrafie poprzedzającym. Zasada ta nie dotyczy uchwały o odwołaniu 

   członka Zarządu w związku z nie udzieleniem absolutorium.

 

2. Walne Zgromadzenia Członków może  skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy     

    lub odroczyć ich rozpatrzenie do następnego Walnego Zgromadzenia Członków, a także 

    zmienić kolejność rozpatrywania  spraw objętych  porządkiem obrad.

 

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są zwykłą większością     

    głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania              

    w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na ilość członków. Drugi termin         

    powinien być podany w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu Członków  i nie może 

    być wyznaczony wcześniej niż  po upływie co najmniej pół godziny. Zmiana Statutu,       

    zbycie, obciążenie lub nabycie nieruchomości, odwołanie członka Rady Nadzorczej przed 

    upływem kadencji – wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów członków na  

    Walnym Zgromadzeniu Członków.

 

4. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Członków odbywa się jawnie z wyjątkiem 

    wyborów do organów Spółdzielni i odwołania tych organów lub ich członków.

 

              

                                                                         § 71

 

1. Uchwały Zgromadzenia Członków obowiązują wszystkich członków Spółdzielni.

 

2. Członek Spółdzielni może zaskarżyć do sądu każdą uchwałę z powodu jej niezgodności                      

    z przepisami prawa lub Statutu.

 

3. Tryb i terminy odwołania reguluje ustawa.

 

4. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna

                   

 

                                                                         § 72

 

1. Obrady Walnego Zgromadzenia Członków otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub         

    inny upoważniony członek Rady Nadzorczej.

 

2. Walne Zgromadzenie Członków wybiera Prezydium w składzie co najmniej: 

    przewodniczący, sekretarz i assesor. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład  

    Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków.

 

3. Szczegółowy tryb obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin Walnego 

    Zgromadzenia.

 

 

                                                                          § 73

 

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia Członków sporządza się protokół, który podpisują:     

    przewodniczący i sekretarz.

 

2. Protokoły są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli Związków Rewizyjnych       

    w których Spółdzielnia jest zrzeszona, oraz dla Krajowej rady Spółdzielczej.

 

3. Protokoły przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej 10 lat.

 

 

 

 

                                                B.   RADA   NADZORCZA

 

                                                        § 74

 

Rada Nadzorcza  sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

 

                                                                          § 75

 

Rada nadzorcza składa się z 5 członków, wybranych spośród członków Spółdzielni na okres

3 lat. 

 

                                                                          §76

 

Członków Rady  Nadzorczej wybiera walne Zgromadzenie Członków spośród     członków  Spółdzielni.

 

                                                                          § 77

 

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa od Walnego Zgromadzenia Członków,  na którym Rada

    została wybrana do Walnego Zgromadzenia Członków odbywanego w czwartym roku

    kalendarzowym od wyborów.

 

2. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje          

    Rady Nadzorczej.

 

3. W skład Rady Nadzorczej Spółdzielni   Mieszkaniowej nie mogą wchodzić                              

     osoby będące pracownikami spółdzielni.

 

 

                                                                       § 78

 

Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na która  został            wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:

1)      odwołanie większością 2/3 głosów przez organ który dokonał wyboru,

2)      zrzeczenia się  mandatu

3)      ustania  członkostwa w Spółdzielni,

4)      utraty praw publicznych ,orzeczonych prawomocnym wyrokiem Sądu,

5)      odwołanie opisane w § 70 ust. 3  Statutu.

 

                                                                  

 

 

 

                                                                    § 79

 

Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat na skutek   odwołania ustania członkostwa w Spółdzielni lub zrzeczenia się mandatu   wchodzi:

1.                  kandydat na członka Rady nadzorczej który kolejno uzyskał największą  ilość głosów w ostatnich wyborach do Rady Nadzorczej,

2.      członek wybrany na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków

w przypadku wykorzystania możliwości określonych w pkt.1.

 

                                                                       § 80

 

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

            1. nadzór i kontrola działalności Spółdzielni a w szczególności:

                          a) badanie okresowych sprawozdań  oraz sprawozdań finansowych,

                          b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnie jej          

                              zadań   społeczno-gospodarczych ze specjalnym uwzględnieniem               

                              przestrzegania przez Spółdzielnie praw członkowskich

                          c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd,  

                              wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków.

            2.  rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,

            3. składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań zawierających                                                     

                w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdania finansowego,

            4. podejmowania uchwał w sprawach  czynności prawnych dokonywanych                                      

                pomiędzy Spółdzielnią, a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez         

                Spółdzielnie w interesie członków Zarządu oraz reprezentowania Spółdzielni przy     

                tych czynnościach, do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków         

                Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,

             5. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,

             6. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków na warunkach określonych                      

                 w  Statucie,

            7. podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub       

                wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni,

            8. uczestniczenie w lustracji Spółdzielni i nadzór nad wykonywaniem zaleceń           

                polustracyjnych,

            9. wybór biegłego księgowego do weryfikowania sprawozdania finansowego,

           10.opiniowanie projektów regulaminów i zasad działania Spółdzielni przez Zarząd,

11.  uchwalanie zasad rozliczania kosztów budowy i ustalania wysokości wkładów,

12.  uchwalanie regulaminu używania lokali w domach Spółdzielni, regulaminu porządku domowego i współżycia mieszkańców oraz zasad obciążania członków kosztami likwidacji szkód w mieniu Spółdzielni, spowodowanych przez mieszkańców,

13.  uchwalanie szczegółowych zasad tworzenia i gospodarowania funduszami,

14.  uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społeczno-kulturalnej.

15.  podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążania nieruchomości oraz nabycia zakładu, innej jednostki organizacyjnej,

16.  podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji społecznych oraz występowania z nich,

17.  zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni

18.  uchwalanie regulaminu Zarządu oraz szczegółowych zasad tworzenia                    i gospodarowania funduszami, a także innych nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków,

19.  uchwalanie zasad rozliczania kosztów poniesionych na modernizacje budynków,

20    uchwalanie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi,

21. wybór i odwoływanie członków Zarządu w tym prezesa i jego zastępcy,

22.  podejmowanie uchwał w sprawach określania rodzaju i zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółdzielnię,

23.  podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania na podstawie umów                 z organizacjami spółdzielczymi oraz innymi organizacjami społecznymi                 i gospodarczymi,

24.  uchwalanie innych regulaminów.

 

2.      Rada Nadzorcza może żądać:

                            a) od Zarządu wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi                         

                                 i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni,

                             b) od Zarządu zwołania Walnego Zgromadzenia Członków w trybie      art.  69  Statutu.

 

3.      Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu    Zgromadzeniu Członków.

 

 

                                                                      § 81

 

1. Posiedzenia Rady nadzorczej  zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego           

    nieobecności – zastępca przewodniczącego co najmniej raz na kwartał.

 

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia       

     Członków w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.

 

3.Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek członka Rady Nadzorczej 

    lub na wniosek  Zarządu w terminie nie dłuższym niż 4 tygodnie od dnia zgłoszenia 

    wniosku.

                                                     

                                                                        § 82

 

W posiedzeniach Rady Nadzorczej i Komisji powołanych przez Radę  lub Walne Zgromadzenie Członków mogą uczestniczyć z głosem doradczym   członkowie Zarządu, przedstawiciele Związku w którym Spółdzielnia   jest zrzeszona, oraz inni zaproszeni goście.

 

 

                                                                        § 83

 

Rada Nadzorcza wybiera ze swojego groma przewodniczącego, jego zastępcę                         i     sekretarza.

 

 

 

                                                                        § 84

 

                                    Rada Nadzorcza może powoływać spośród członków Spółdzielni Komisje stałe

cza                               lub czasowe do załatwiania  (załatwienia) spraw określonego rodzaju lub w  określonej sprawie.

        

                                                                      § 85

 

Wewnętrzną strukturę Rady Nadzorczej, szczegółowy zakres działania, tryb obradowania     i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjnej Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

 

 

                                             C.  ZARZĄD

 

                                                   §  86

 

1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz  reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd składa                                                      

    się z 2 do 3 osób, w tym Prezesa i V-ice Prezesa  wybieranych przez Radę Nadzorczą.

 

2. Zarząd jest wybierany przez Radę Nadzorcza. Walne Zgromadzenie Członków odwołuje                  

  tych członków Zarządu, którym nie udzielono absolutorium. Odwołanie członków Zarządu               

    wymaga pisemnego uzasadnienia oraz uchwały podjętej większością 2/3 głosów.

 

3. Członek Zarządu  może być zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą o ile jego          

    działania są sprzeczne z przepisami prawa lub statutu.

 

4. Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni, Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek                                                 

   pracy – w zależności od powierzonego stanowiska – na podstawie powołania lub umowy              

   o pracę stosownie do wymogów Kodeksu Pracy.

 

5. Odwołanie członków Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku             

    prac.

 

6. W razie odwołania członka zarządu zatrudnionego na podstawie powołania odwołanie go         

    ze stanowiska dokonuje Rada Nadzorcza.

 

                                                           § 87

 

1. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji niezastrzeżonych                                                

    w ustawie lub Statucie innym organom Spółdzielni a w szczególności:

1)      podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia członków do                   

       Spółdzielni, przydziału lokali mieszkalnych oraz wygaśnięcia           

       spółdzielczego prawa do lokalu.

2)      sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności społeczno-kulturalnej.

3)      sporządzanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Członków

4)      sporządzanie  projektu Statutu Spółdzielni i projektów jego zmian.

5)      sporządzanie projektu struktury organizacyjnej Spółdzielni.

6)      sporządzanie projektów regulaminu i zasad działania Spółdzielni.

7)      prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywania z tym czynności organizacyjnych i fizycznych

8)      zabezpieczenie majątku Spółdzielni.

9)      sporządzanie rocznych sprawozdań w tym finansowych z działalności Spółdzielni i przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Członków

10)  zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków

11)  zaciąganie zobowiązań finansowych z zastrzeżeniem wymogu uzyskania upoważnienia Walnego Zgromadzenia Członków w przypadku zobowiązań finansowych o większych rozmiarach kredytów bankowych i innych zobowiązań.

12)  udzielenia pełnomocnictw, z tym zastrzeżeniem, że do udzielenia pełnomocnictwa generalnego, do kierowania bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni wymagane jest uzyskanie przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej.

13)  współdziałanie z terenowymi organami władzy i administracji państwowej oraz organizacjami spółdzielczymi, społecznymi  i gospodarczymi.

14)  podejmowanie decyzji o zmianie wysokości opłat za zajmowane lokale w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą.

 

2. Zarząd składa  sprawozdanie ze swej działalności Radzie Nadzorczej i Walnemu          

    Zgromadzeniu.

 

3. Zarząd prowadzi rejestr członków Spółdzielni zgodnie z art.30 ustawy prawo         

    spółdzielcze, który zawiera również informacje o zadłużeniu członka względem          

    Spółdzielni.

 

                                                                       § 88

 

1. Zarząd Spółdzielni, za zgodą Rady Nadzorczej może powoływać na stanowisko                              

   kierownika bieżącej działalności gospodarczej jednego z Członków Zarządu lub inną          

   osobę. Osoba  kierująca bieżącą działalnością Spółdzielni jest   kierownikiem Spółdzielni             

   jako zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.

 

2. Osoba, o której mowa w ust.1 kieruje bieżąca działalnością gospodarczą Spółdzielni                           

    w    ramach    uchwał    Zarządu   z   wyłączeniem   spraw    wymienionych                                                                       

    w § 87 pkt.1, 2, 9, 10, 11, 12, 14.

 

3. Postanowienia ust.1 i 2 nie wyłączają uprawnień Zarządu do podejmowania uchwał                        

    w każdej sprawie dotyczącej bieżącej działalności Spółdzielni

 

 

                                                                       § 89

 

1. Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. W okresie pomiędzy                  

    posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy          

    członkami Zarządu.

 

 

2. Podział czynności pomiędzy członkami Zarządu, sprawy zastrzeżone do decyzji        

    kolegialnych, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne         

    określa regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

 

          

                                                                      § 90

 

1. Oświadczenie woli za Spółdzielnię składają przynajmniej dwaj członkowie Zarządu                      

    lub jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona (pełnomocnik).

 

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 składa się w ten sposób, że pod nazwą    

    Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.

 

3. Oświadczenie skierowane do Spółdzielni, a złożone w jej lokalu, albo pisemnie jednemu     

    z członków Zarządu, mają skutek prawny względem Spółdzielni.

 

 

                                                                       § 91

 

Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie                 pełnomocnictwa generalnego do kierowania bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni, względnie pełnomocnictw do dokonania poszczególnych czynności prawnych,     związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarcza Spółdzielni,                            a także pełnomocnictwa do dokonania czynności określonego rodzaju z tym zastrzeżeniem, że udzielenie pełnomocnictwa generalnego wymaga zgody Rady Nadzorczej.

 

 

 

 

D. PRZEPISY WSPÓLNE DLA RADY NADZORCZEJ

I ZARZĄDU

 

                                                                       § 92

 

1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni.

 

2. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą zajmować się interesami     

    konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności  uczestniczyć jako wspólnicy                                            

    lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność         

    konkurencyjną wobec  Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę          

    odwołania członka Rady lub Zarządu.

                            

3. W razie naruszenia zakazu konkurencji przez członka Rady Nadzorczej, na najbliższym              

    posiedzeniu plenarnym Rada Nadzorcza może zawiesić tego członka w czynnościach        

    do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków.

 

 4.W skład Rady nie mogą wchodzić osoby będące kierownikiem bieżącej działalności           

     Spółdzielni  lub pełnomocnikiem Zarządu oraz osoby pozostające z członkami                                                 

     lub  kierownikiem bieżącej działalności w związku małżeńskim                                                                                                                   

     lub w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu       

     linii bocznej.

5. Do odpowiedzialności członków Zarządu i Rady Nadzorczej mają odpowiednie               

    zastosowanie  przepisy Kodeksu Pracy o odpowiedzialności materialnej pracowników.

 

6. Członek Zarządu, Rady Nadzorczej oraz likwidator odpowiada wobec Spółdzielni za         

     szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub        

     postanowieniem statutu spółdzielni, chyba że nie ponosi winy.

 

 

                 IX. GOSPODARKA  SPÓŁDZIELNI

 

                                                                    § 93

 

Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom Spółdzielni.

 

 

                                                                     § 94

 

1. Zasadniczymi funduszami własnymi tworzonymi w Spółdzielni są:

     1) fundusz udziałowy

 2) fundusz zasobowy

 3) fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych

 4) fundusz remontowy

 

 

 

2. Spółdzielnia tworzy także inne fundusze własne:

     1) fundusz na konserwacje

                                2) fundusz świadczeń socjalnych

 

3. Inne fundusze mogą być tworzone na podstawie uchwały Rady    Nadzorczej.

 

4. Szczegółowe zasady tworzenia i gospodarowania funduszami o których mowa w ust. 1 i 2 

   określają regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą.

 

 

                                                                      § 95

 

1. Różnica między kosztami a dochodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi               

    Spółdzielni zwiększa się odpowiednio koszty lub dochody tej gospodarki w roku  

    następnym.

 

2.W razie prowadzenia przez Spółdzielnie innej działalności niż gospodarka zasobami      

   mieszkaniowymi ,nadwyżka bilansowa tzn. zysk Spółdzielni po pomniejszeniu o podatek  

   dochodowy i inne obciążenia wynikające z odrębnych przepisów – podlega podziałowi na    

   podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.

  Co najmniej 5% nadwyżki przeznacza się na zwiększenie funduszu zasobowego, jeżeli      

   fundusz ten nie osiąga wysokości wniesionych udziałów obowiązkowych.

 

3. Po dokonaniu odpisu o którym mowa w ust.2 pozostała część nadwyżki bilansowej może              

    być przeznaczona na:

   a) fundusz zasobowy

   b) fundusz remontowy

 

4. Straty bilansowe Spółdzielni powstałe w innej  działalności gospodarczej niż gospodarka          

    zasobami mieszkaniowymi pokrywa się z funduszy, aż do ich wyczerpania w następującej          

    kolejności:

   1) fundusz zasobowy

   2) fundusz udziałowy

   3) fundusz remontowy

 

                                                                  § 96

 

1. W sprawach gospodarki Spółdzielni oraz prowadzenia rachunkowości nie uregulowanych              

    w Statucie, obowiązują odpowiednie przepisy ustawy o rachunkowości.

 

2. Rada Nadzorcza może określić w miarę potrzeby w regulaminach szczegółowe zasady             

    gospodarki Spółdzielni z uwzględnieniem przepisów ustawy i postanowień Statutu.

 

 

 

      

X.        PRZEPISY KOŃCOWE

 

                                                                   § 97

 

1.      W sprawach  nie uregulowanych niniejszym Statutem obowiązują przepisy ustaw.

 

2.      Przez użyte w niniejszym Statucie słowa ''ustawa'' należy rozumieć ustawę z dnia 16 września 1982 r., Prawo Spółdzielcze ( Dz.U.1982r. Nr 30 poz210 z późn. zm.)         i ustawę z dnia 15 grudnia 2000r. O spółdzielniach mieszkaniowych (D.U.2001r.   Nr 4 poz.27 z późn. zm.)

 

3.      Określenie ''osoba bliska'' oznacza wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowaci w tej samej linii lub stopniu osoby przysposobione oraz osoby pozostają faktycznie we wspólnym pożyciu.

 

4.      Kadencja organów wybranych przed niniejszą zmianą Statutu trwa aż do końca jej upływu w okresie trwania kadencji – obowiązują zasady dotychczasowe.

 

5.      Do postanowień Statutu w zakresie najmu lokali mieszkaniowych stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o Ochronie Praw Lokatorów.

 

6.      Osoba prawna, która w dniu uchwalenia zmian Statutu jest członkiem tutejszej Spółdzielni i posiada własnościowe prawo do lokalu użytkowego zachowuje dotychczasowe uprawnienia.

 

7.      Dotychczasowe przydziały zachowują moc, jako samoistny rodzaj umów o których mowa  w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

 

   Niniejszy jednolity tekst Statutu został uchwalony w oparciu o Uchwałę Walnego     Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej ''LESZCZYNY''     z dnia  12 czerwca 2013 roku.

 

 

 

          Sekretarz Walnego                                                           Przewodniczący Walnego

    Zgromadzenia Członków                                                        Zgromadzenia Członków